Zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym

Zapro­sze­nie do udzia­łu w Dia­lo­gu Tech­nicz­nym doty­czą­cym reali­za­cji zada­nia pn.: Budo­wa koge­ne­ra­cji gazo­wej na tere­nie Przed­się­bior­stwa Prze­my­słu Cukier­ni­cze­go TAGO – Tade­usz Gołę­biew­ski w Ciem­nem:

  1. Zapro­sze­nie do udzia­łu w Dia­lo­gu Tech­nicz­nym
  2. Załącz­nik nr 1 do Zapro­sze­nia