Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie obsługi prawnej

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na “Świad­cze­nie obsłu­gi praw­nej na zle­ce­nie dla Spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.”

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Ogło­sze­nie o otwar­ciu ofert

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty

Ogło­sze­nie o zamknię­ciu postę­po­wa­nia bez wybo­ru ofer­ty