Przetarg – „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków S7S8 »Osiedla Sterowców« w Dywitach.”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na prze­targ pod nazwą:

Roz­bu­do­wa osie­dlo­wej sie­ci cie­płow­ni­czej oraz budo­wa przy­łą­czy cie­płow­ni­czych do budyn­ków S7S8 »Osie­dla Ste­row­ców« w Dywi­tach.”

Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).