Postępowanie na wybór Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych zabudowy kotłowni gazowej o mocy 130kW w budynku Śremskiego TBS przy ul. Powstańców Wlkp. 1C w Śremie

Postę­po­wa­nie na wybór Wyko­naw­cy usłu­gi pole­ga­ją­cej na wyko­na­niu prac budow­la­no-mon­ta­żo­wych zabu­do­wy kotłow­ni gazo­wej o mocy 130kW w budyn­ku Śrem­skie­go TBS przy ul. Powstań­ców Wlkp. 1C w Śre­mie.
Infor­ma­cja z oce­ny ofert.