Przetarg – Modernizacja układu odpylania kotłów w Centralnej Ciepłowni w Dęblinie

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert moder­ni­za­cji ukła­du odpy­la­nia kotłów WR-25 i WRp-12 w Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie przy ul. Skła­do­wej 53.

Odpowiedzi na zadane pytania Oferentów

Protokół z otwarcia ofert

Infor­ma­cja o otwar­ciu ofert

Informacja o ocenie ofert

Infor­ma­cja o oce­nie ofert