Przetarg – “Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków S9, S10S11 Osiedla Sterowców w Dywitach”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofer­ty w ramach postę­po­wa­nia zaku­po­we­go pod nazwą:
„Roz­bu­do­wa osie­dlo­wej sie­ci cie­płow­ni­czej oraz budo­wa przy­łą­czy cie­płow­ni­czych do budyn­ków S9, S10S11 “Osie­dla Ste­row­ców” w Dywi­tach”.