Przetarg – “Budowa trzech dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach S9, S10S11 na terenie Osiedla Sterowców w Dywitach”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofer­ty w ramach postę­po­wa­nia zaku­po­we­go pod nazwą:
„Budo­wa trzech dwu­funk­cyj­nych węzłów ciepl­nych w budyn­kach S9, S10S11 na tere­nie “Osie­dla Ste­row­ców” w Dywi­tach”.