Przetarg – „Dozorowanie obiektu Centralnej Ciepłowni w Dęblinie w okresie 1 października 2020 – 30 września 2021”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na „Dozo­ro­wa­nie obiek­tu Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie w okre­sie
1 paź­dzier­ni­ka 2020 – 30 wrze­śnia 2021”

Odpowiedzi na zadane pytania Oferentów

Protokół z otwarcia ofert

Infor­ma­cja o otwar­ciu ofert

Protokół z oceny ofert

Infor­ma­cja o oce­nie ofert