Przetarg – wykonanie projektu rozbudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym w budynku C oraz realizacja wykonanego projektu dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. H. Sienkiewicza 28G-28H w Kołobrzegu

Sza­now­ni Państwo,
Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Wyko­na­nie pro­jek­tu roz­bu­do­wy osie­dlo­wej sie­ci cie­płow­ni­czej wraz z węzłem ciepl­nym w budyn­ku C oraz reali­za­cja wyko­na­ne­go pro­jek­tu dla inwe­sty­cji zlo­ka­li­zo­wa­nej przy ul. H. Sien­kie­wi­cza 28G-28H w Koło­brze­gu”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców.

Załącz­ni­ki do Instruk­cji dla Wyko­naw­ców są zabez­pie­czo­ne hasłem. W celu pozy­ska­nia dostę­pu do tych pli­ków pro­si­my o kon­takt z oso­ba­mi wska­za­ny­mi do kontaktu.