Przetarg – “Budowa ośmiu kotłowni zasilanych gazem ziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Toruniu przy ulicy Okólnej”

Sza­now­ni Państwo,
Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Budo­wa ośmiu kotłow­ni zasi­la­nych gazem ziem­nym wraz z nie­zbęd­ną infra­struk­tu­rą tech­nicz­ną dla budyn­ków miesz­kal­nych wie­lo­ro­dzin­nych w Toru­niu przy uli­cy Okól­nej”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców.

Załącz­ni­ki do Instruk­cji dla Wyko­naw­ców są zabez­pie­czo­ne hasłem. W celu pozy­ska­nia dostę­pu do tych pli­ków pro­si­my o kon­takt z oso­ba­mi wska­za­ny­mi do kontaktu.