Przetarg – “Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego wymianę źródła ciepła w istniejącej Kotłowni Osiedlowej na kotły grzewcze wykorzystujące biomasę o mocy nominalnej 1MWt (2kotły 500kW), montażu bufora ciepła w połączeniu z pompą ciepła oraz kotłami grzewczymi na biomasę wraz z włączeniem do istniejącego systemu cieplnego i towarzyszącymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i sterowaniem a także odprowadzeniem spalin.”[Uzupełnienie]

Sza­now­ni Państwo,
Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn.: “Wyko­na­nie pro­jek­tu budow­la­no-wyko­naw­cze­go obej­mu­ją­ce­go wymia­nę źró­dła cie­pła w ist­nie­ją­cej Kotłow­ni Osie­dlo­wej na kotły grzew­cze wyko­rzy­stu­ją­ce bio­ma­sę o mocy nomi­nal­nej 1MWt (2kotły 500kW), mon­ta­żu bufo­ra cie­pła w połą­cze­niu z pom­pą cie­pła oraz kotła­mi grzew­czy­mi na bio­ma­sę wraz z włą­cze­niem do ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu ciepl­ne­go i towa­rzy­szą­cy­mi insta­la­cja­mi: wod­ną, kana­li­za­cyj­ną, elek­trycz­ną i ste­ro­wa­niem a tak­że odpro­wa­dze­niem spa­lin.” W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców. 

Załącz­ni­ki do Instruk­cji dla Wyko­naw­ców są zabez­pie­czo­ne hasłem. W celu pozy­ska­nia dostę­pu do tych pli­ków pro­si­my o kon­takt z oso­ba­mi wska­za­ny­mi do kontaktu.

Zmiana warunków zawartych w Instrukcji dla Wykonawców oraz uzupełnienie materiałów do przetargu

Sza­now­ni Państwo,
Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z uzu­peł­nie­niem mate­ria­łów oraz wpro­wa­dzo­nych zmian warun­ków zawar­tych w Instruk­cji dla Wyko­naw­ców dot. trwa­ją­ce­go prze­tar­gu pn.: “Wyko­na­nie pro­jek­tu budow­la­no-wyko­naw­cze­go obej­mu­ją­ce­go wymia­nę źró­dła cie­pła w ist­nie­ją­cej Kotłow­ni Osie­dlo­wej na kotły grzew­cze wyko­rzy­stu­ją­ce bio­ma­sę o mocy nomi­nal­nej 1MWt (2kotły 500kW), mon­ta­żu bufo­ra cie­pła w połą­cze­niu z pom­pą cie­pła oraz kotła­mi grzew­czy­mi na bio­ma­sę wraz z włą­cze­niem do ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu ciepl­ne­go i towa­rzy­szą­cy­mi insta­la­cja­mi: wod­ną, kana­li­za­cyj­ną, elek­trycz­ną i ste­ro­wa­niem a tak­że odpro­wa­dze­niem spalin.”
W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców.
Załącz­ni­ki do Instruk­cji dla Wyko­naw­ców są zabez­pie­czo­ne hasłem.
W celu pozy­ska­nia dostę­pu do tych pli­ków pro­si­my o kon­takt z oso­ba­mi wska­za­ny­mi do kontaktu.