Przetarg – “Budowa kotłowni gazowej szczytowo-rezerwowej w hali o konstrukcji lekkiej o mocy około 4 MWt w Dęblinie w rejonie ul. M. Konopnickiej wraz z nawiązaniem do istniejącego systemu cieplnego z uwzględnieniem dalszej rozbudowy układu o dwa agregaty kogeneracyjne w zabudowie kontenerowej o mocy 1 MWe każdy”[Uzupełnienie]

Sza­now­ni Państwo,
Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Budo­wa kotłow­ni gazo­wej szczy­to­wo-rezer­wo­wej w hali o kon­struk­cji lek­kiej o mocy oko­ło 4 MWt w Dębli­nie w rejo­nie ul. M. Konop­nic­kiej wraz z nawią­za­niem do ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu ciepl­ne­go z uwzględ­nie­niem dal­szej roz­bu­do­wy ukła­du o dwa agre­ga­ty koge­ne­ra­cyj­ne w zabu­do­wie kon­te­ne­ro­wej o mocy 1 MWe każ­dy”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców.

Załącz­ni­ki do Instruk­cji dla Wyko­naw­ców są zabez­pie­czo­ne hasłem. W celu pozy­ska­nia dostę­pu do tych pli­ków pro­si­my o kon­takt z oso­ba­mi wska­za­ny­mi do kontaktu.

Zmiana warunków zawartych w Instrukcji dla Wykonawców