Przetarg – “Opracowanie kompletnego projektu instalacji fotowoltaicznej oraz jego realizacja – Ciepłownia Centralna w Dęblinie”(Unieważniony)

Sza­now­ni Państwo,
Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Opra­co­wa­nie kom­plet­ne­go pro­jek­tu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej oraz jego reali­za­cja – Cie­płow­nia Cen­tral­na w Dębli­nie”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców.

Załącz­ni­ki do Instruk­cji dla Wyko­naw­ców są zabez­pie­czo­ne hasłem. W celu pozy­ska­nia dostę­pu do tych pli­ków pro­si­my o kon­takt z oso­ba­mi wska­za­ny­mi do kontaktu.

Unieważnienie postępowania