Przetarg „Dostawy węgla w okresie wrzesień 2021 – marzec 2022 dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, zwa­na dalej Zama­wia­ją­cym, zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu pn. „Dosta­wy węgla w okre­sie wrze­sień 2021 – marzec 2022 dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dęblinie”.
Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w opar­ciu o prze­pi­sy zawar­te w Regu­la­mi­nie udzie­la­nia zamó­wień w GK PGNiG TERMIKA z dnia 27.01.2021 r. oraz posta­no­wie­nia Kodek­su Cywilnego.

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o ocenie ofert