Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 27 maja 2021r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na Człon­ka Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.

Pli­ki do pobrania:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu

Rada Nad­zor­cza Spół­ki po prze­pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go, zgod­nie z Uchwa­łą nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków Spół­ki z dnia 27 maja 2021 r. w spra­wie uru­cho­mie­nia postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go na Człon­ka Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. i w opar­ciu o wyda­ną oce­nę kwa­li­fi­ka­cji i kan­dy­da­tu­ry na sta­no­wi­sko Człon­ka Zarzą­du Spół­ki, zawar­tą w Uchwa­le Rady Nad­zor­czej nr 25 z dnia 14 czerw­ca 2021 r., posta­no­wi­ła: z dniem 1 lip­ca 2021 r. powo­łać Pana Jana Micha­ła Stęp­kow­skie­go do Zarzą­du spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. na funk­cję Człon­ka Zarządu.