Przetarg – “Opracowanie kompletnego projektu instalacji fotowoltaicznej oraz jego realizacja – Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita w Złockiem”

Sza­now­ni Państwo,

Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Opra­co­wa­nie kom­plet­ne­go pro­jek­tu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej oraz jego reali­za­cja dla obiek­tu hote­lo­we­go Cen­trum Zdro­wia i Rekre­acji Geo­vi­ta w Złoc­kiem”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców.

Załącz­nik 4 i 5 do Instruk­cji dla Wyko­naw­ców zabez­pie­czo­ny jest hasłem. W celu pozy­ska­nia dostę­pu do tych pli­ków pro­si­my o kon­takt z oso­ba­mi wska­za­ny­mi do kontaktu.