Przetarg „Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej na potrzeby sporządzenia ekspertyzy technicznej stanu ppoż. hotelu Geovita w Dąbkach”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu PTER/Z/105/2021 „Wyko­na­nie inwen­ta­ry­za­cji archi­tek­to­nicz­no-budow­la­nej na potrze­by spo­rzą­dze­nia eks­per­ty­zy tech­nicz­nej sta­nu ppoż. hote­lu Geo­vi­ta w Dąb­kach”. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w opar­ciu o prze­pi­sy zawar­te w Regu­la­mi­nie udzie­la­nia zamó­wień w GK PGNiG TERMIKA z dnia 27.01.2021 r. oraz o posta­no­wie­nia Kodek­su Cywilnego.