Przetarg – „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 oraz 2022, wraz z pisemną opinią oraz raportem Biegłego Rewidenta”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, zwa­na dalej Zama­wia­ją­cym, zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu p.n.: „Prze­pro­wa­dze­nie bada­nia spra­woz­da­nia finan­so­we­go Spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. za rok obro­to­wy 2021 oraz 2022 z pisem­ną opi­nią oraz rapor­tem Bie­głe­go Rewidenta”.
Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.).