Przetarg – „Wykonanie rozbudowy sieci cieplnej i teletechnicznej oraz budowa przyłącza cieplnego i teletechnicznego do budynku S12 “Osiedla Sterowców” w Dywitach”

Sza­now­ni Państwo,

Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Wyko­na­nie roz­bu­do­wy sie­ci ciepl­nej i tele­tech­nicz­nej oraz budo­wa przy­łą­cza ciepl­ne­go i tele­tech­nicz­ne­go do budyn­ku S12 “Osie­dla Ste­row­ców”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców. 

Załącz­nik 7, 9, 10 do Instruk­cji dla Wyko­naw­ców zabez­pie­czo­ny jest hasłem. W celu pozy­ska­nia dostę­pu do tych pli­ków pro­si­my o kon­takt z oso­ba­mi wska­za­ny­mi do kontaktu.

Aktualizacja nr 1