Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2022 roku oraz o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko

Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia cie­pła przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2022 roku:

lp. Źró­dło energii Udział pro­cen­to­wy
1. Gaz ziem­ny 57,15%
2. Węgiel kamien­ny 42,85%
Razem 100,00%

Wykres obra­zu­ją­cy struk­tu­rę paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia cie­pła sprze­da­ne­go przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2022 r.:

Wpływ wytwo­rze­nia cie­pła na śro­do­wi­sko w zakre­sie wiel­ko­ści emi­sji dla paliw i innych nośni­ków ener­gii, zuży­wa­nych do wytwo­rze­nia cie­pła sprze­da­ne­go przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2022 r.

CO2 SO2 NOx Pyły Odpa­dy radioaktywne
2022 [Mg/MWh] 0,330496 0,000437 0,000295 0,000021 0,000000

Miej­sce, w któ­rym dostęp­ne są infor­ma­cje o wpły­wie wytwo­rze­nia cie­pła na śro­do­wi­sko: www.pter.pl/ogloszenia/struktura-paliw/.