Entries by Mateusz Gruca

Przetarg – dostawy węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na dosta­wy węgla dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie. Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu Załącz­nik nr 1 – SIWZ Załącz­nik nr 2 – Oświad­cze­nie wyko­naw­cy Załącz­nik nr 3 – For­mu­larz ofer­to­wy Załącz­nik nr 4 – Wzór umo­wy sprze­da­ży węgla Regu­la­min Udzie­la­nia Zamó­wień Publicz­nych Pro­to­kół z otwar­cia ofert Infor­ma­cja […]

Przetarg – „Budowa dwóch dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach S7S8 na terenie Osiedla Sterowców w Dywitach.”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofer­ty w ramach postę­po­wa­nia zaku­po­we­go pod nazwą: „Budo­wa dwóch dwu­funk­cyj­nych węzłów ciepl­nych w budyn­kach S7S8 na tere­nie Osie­dla Ste­row­ców w Dywi­tach.” Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu Regu­la­min Udzie­la­nia Zamó­wień Publicz­nych Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Warun­ków Zamó­wie­nia (SIWZ) Pro­jek­ty Budow­la­ne Budo­wy dwóch dwu­funk­cyj­nych węzłów ciepl­nych w budyn­kach S7S8 na tere­nie „Osie­dla […]

Postępowanie na wybór Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych zabudowy kotłowni gazowej o mocy 130kW w budynku Śremskiego TBS przy ul. Powstańców Wlkp. 1C w Śremie

Postę­po­wa­nie na wybór Wyko­naw­cy usłu­gi pole­ga­ją­cej na wyko­na­niu prac budo­w­la­­no-mon­ta­­żo­­wych zabu­do­wy kotłow­ni gazo­wej o mocy 130kW w budyn­ku Śrem­skie­go TBS przy ul. Powstań­ców Wlkp. 1C w Śre­mie. Infor­ma­cja z oce­ny ofert.

Przetarg „Ochrona obiektu Centralnej Ciepłowni w Dęblinie w okresie: 1 września 2019 – 31 sierpnia 2020”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na dosta­wy węgla dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie. Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu Załącz­nik nr 1 – SIWZ Załącz­nik nr 2 – Oświad­cze­nie wyko­naw­cy Załącz­nik nr 3 – For­mu­larz ofer­to­wy Załącz­nik nr 4 – Wzór umo­wy na ochro­nę fizycz­ną Regu­la­min Udzie­la­nia Zamó­wień Publicz­nych Odpo­wie­dzi na zada­ne […]

Przetarg – „Dostawy węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie” w ilości około 1360 ton

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na dosta­wy węgla dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie. Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu Załącz­nik nr 1 – SIWZ Załącz­nik nr 2 – Oświad­cze­nie wyko­naw­cy Załącz­nik nr 3 – For­mu­larz ofer­to­wy Załącz­nik nr 4 – Wzór umo­wy sprze­da­ży węgla Regu­la­min Udzie­la­nia Zamó­wień Publicz­nych Odpo­wie­dzi na zada­ne pyta­nia […]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Na pod­sta­wie § 1 Uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 11 czerw­ca 2019 r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na Pre­ze­sa Zarzą­du następ­nej kaden­cji spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. Pli­ki do pobra­nia: Ogło­sze­nie o postę­po­wa­niu Zgło­sze­nie kan­dy­da­ta Oświad­cze­nie kan­dy­da­ta

Przetarg – „Zakup i dostawy węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na dosta­wy węgla dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie. Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu Załącz­nik nr 1 – SIWZ Załącz­nik nr 2 – Oświad­cze­nie wyko­naw­cy Załącz­nik nr 3 – For­mu­larz ofer­to­wy Załącz­nik nr 4 – Wzór umo­wy sprze­da­ży węgla Klau­zu­la infor­ma­cyj­na RODO Regu­la­min Udzie­la­nia Zamó­wień Publicz­nych zał […]

Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie obsługi prawnej

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na “Świad­cze­nie obsłu­gi praw­nej na zle­ce­nie dla Spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.” Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu Załącz­nik nr 1 – SIWZ Załącz­nik nr 2 – wzór umo­wy ramo­wej Załącz­nik nr 3 – wzór umo­wy wyko­naw­czej Załącz­nik nr 4 – wzór umo­wy o prze­twa­rza­niu […]

INFORMACJA o udziale OZE w cieple wytworzonym w roku 2018

Zarząd PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. dzia­ła­jąc zgod­nie z Usta­wą z dnia 20 lute­go 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 478) infor­mu­je, że udział cie­pła wytwo­rzo­ne­go z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, cie­pła z insta­la­cji ter­micz­ne­go prze­kształ­ca­nia odpa­dów oraz cie­pła odpa­do­we­go z insta­la­cji prze­my­sło­wych w łącz­nej ilo­ści cie­pła dostar­czo­ne­go do sie­ci w roku kalen­da­rzo­wym 2018 wyno­sił 0,00%.

Przetarg – „Kompleksowe wykonanie usługi: projektu, dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej kotłowni gazowej o mocy 280kW, wraz z dwufunkcyjnym węzłem ciepłowniczym C.O. 180kW, C.W.U. 60kW w Krzeszowicach.”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na prze­targ pod nazwą: „Kom­plek­so­we wyko­na­nie usłu­gi: pro­jek­tu, dosta­wy, mon­ta­żu i uru­cho­mie­nia kon­te­ne­ro­wej kotłow­ni gazo­wej o mocy 280kW, wraz z dwu­funk­cyj­nym węzłem cie­płow­ni­czym C.O. 180kW, C.W.U. 60kW w Krze­szo­wi­cach.” Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych (Dz. […]