Ogło­sze­nia Spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.

Oferta pracy: Kierownik ds. remontów i sieci ciepłowniczej w Dęblinie

Fir­ma PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko Kie­row­ni­ka ds. remon­tów i sie­ci ciepłowniczej
zatrud­nie­nie w Dębli­nie (Cen­tral­na Cie­płow­nia w Dębli­nie)
. Prze­wi­dy­wa­ny ter­min zatrud­nie­nia: paź­dzier­nik 2023r.

Zakres obowiązków:

 1. Udział w przy­go­to­wa­niu umów nie­zbęd­nych do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 2. Wspie­ra­nie bez­po­śred­nie­go prze­ło­żo­ne­go w czyn­no­ściach zwią­za­nych z eks­plo­ata­cją Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie oraz sie­ci cie­płow­ni­czej zgod­nie z zapi­sa­mi usta­wy Pra­wo ener­ge­tycz­ne, Pra­wo budow­la­ne i prze­pi­sa­mi Dozo­ru Technicznego.
 3. Koor­dy­no­wa­nie dzia­łań przy­go­to­wu­ją­cych do sezo­nu grzew­cze­go Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci ciepl­nej w Dęblinie.
 4. Nad­zór nad kom­plet­no­ścią doku­men­ta­cji tech­nicz­nej Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 5. Nad­zór i koor­dy­na­cja odczy­tu danych pomia­ro­wo-roz­li­cze­nio­wych na tere­nie Dębli­na (potwier­dza­nie sta­nu licz­ni­ków cie­pła, gazu, wody, ener­gii elektrycznej).
 6. Nad­zór i koor­dy­na­cja bie­żą­ce­go ser­wi­su Cen­tral­nej Cie­płow­ni oraz sie­ci cie­płow­ni­czej w Dębli­nie – współ­pra­ca z fir­ma­mi świad­czą­cy­mi usłu­gi serwisowe.
 7. Nad­zór i koor­dy­na­cja prac remon­to­wych pro­wa­dzo­nych na tere­nie Cen­tral­nej Cie­płow­ni oraz sie­ci cie­płow­ni­czej w Dębli­nie- współ­pra­ca z fir­ma­mi wyko­nu­ją­cy­mi pra­ce remontowe.
 8. Nad­zór obiek­to­wy nad wybra­ny­mi pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remontowymi.
 9. Ini­cjo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu opty­ma­li­za­cję kosz­tów wytwa­rza­nia ciepła.
 10. Pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji doty­czą­cej Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 11. Koor­dy­no­wa­nie i opra­co­wy­wa­nie har­mo­no­gra­mów zwią­za­nych z kon­tro­lą wewnętrz­ną na wszyst­kich odcin­kach dzia­łal­no­ści Ciepłowni.
 12. Współ­udział w orga­ni­za­cję i kie­ro­wa­nie pra­cą służb eks­plo­ata­cyj­nych i remon­to­wych Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 13. Moni­to­ro­wa­nie pra­wi­dło­wej eks­plo­ata­cji urzą­dzeń Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 14. Pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji rucho­wej zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.
 15. Prze­strze­ga­nie zasad dys­cy­pli­ny pra­cy i BHP, P.POŻ.
 16. Pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji zawodowych.
 17. Prze­strze­ga­nie nor­ma­ty­wów tech­nicz­nych, wytycz­nych, zarzą­dzeń zakła­do­wych oraz insty­tu­cji zwią­za­nych za zakre­sem dzia­łal­no­ści Ciepłowni.
 18. Prze­strze­ga­nie reżi­mów tech­no­lo­gicz­nych doty­czą­cych jako­ści wody kotło­wej i sie­cio­wej, tem­pe­ra­tur oraz doty­czą­cych ochro­ny środowiska.

Wymagania

 1. Posia­da­nie prak­tycz­nej wie­dzy doty­czą­cej obsłu­gi urzą­dzeń energetycznych.
 2. Posia­da­nie świa­dectw kwa­li­fi­ka­cyj­nych upraw­nia­ją­cych do eks­plo­ata­cji urzą­dzeń ener­ge­tycz­nych i gazowych.
 3. Wykształ­ce­nie min. śred­nie tech­nicz­ne (pre­fe­ro­wa­ne wyż­sze techniczne).
 4. Posia­da­nie prak­tycz­nej wie­dzy z zakre­su wytwa­rza­nia i dys­try­bu­cji ciepła.
 5. Umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­ne­go myślenia.
 6. Umie­jęt­ność orga­ni­za­cji pra­cy wła­snej i w zespole.
 7. Dys­po­zy­cyj­ność, dokład­ność i rze­tel­ność w wyko­ny­wa­niu obowiązków.
 8. Zna­jo­mość pakie­tu MS Offi­ce, w szcze­gól­no­ści pro­gra­mu Excel.
 9. Pra­wo jaz­dy kat. B uży­wa­ne czynnie.

Dodatkowe informacje:

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres e‑mail: pter@pter.pl do dnia 4 paź­dzier­ni­ka 2023r, zawie­ra­ją­ce­go zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych dla potrzeb pro­ce­su rekrutacji:

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych rów­nież na potrze­by przy­szłych rekru­ta­cji, zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych).

Pra­co­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo wcze­śniej­sze­go zakoń­cze­nia rekrutacji.

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2021 roku oraz o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko

Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia cie­pła przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2021 roku:
Czy­taj dalej

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2021 roku oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko

Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2021 roku: Czy­taj dalej

Informacja dotycząca stosowania od 1 marca 2023r. cen i stawek dostawy ciepła

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art. 14 Usta­wy z dnia 8 lute­go 2023 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295) infor­mu­je­my, że w okre­sie od 01 mar­ca do 31 grud­nia 2023 r. mają zasto­so­wa­nie ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw z dnia 15 wrze­śnia 2022 r. o któ­rej mowa w art. 3a ust. 4 Usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) zgod­nie z dołą­czo­ny­mi do infor­ma­cji tabelami.

Ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw z dnia 15 wrze­śnia 2022 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Sza­now­ni Państwo,
uprzej­mie infor­mu­je­my, że od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. do dnia 30 kwiet­nia 2023 r. będzie­my sto­so­wać śred­nią cenę wytwa­rza­nia cie­pła z rekom­pen­sa­tą, zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw, któ­ra weszła w życie 20 wrze­śnia br.

Przetarg – Dostawy węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, zwa­na dalej Zama­wia­ją­cym, zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu pn. „Dosta­wy węgla w okre­sie czer­wiec 2022 – luty 2023 r. dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie – PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. oraz Dosta­wy węgla w okre­sie wrze­sień – listo­pad 2022 r. dla Cie­płow­ni Zasa­nie – PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Prze­myśl Sp z o.o.”.
Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w opar­ciu o prze­pi­sy zawar­te w Regu­la­mi­nie udzie­la­nia zamó­wień w GK PGNiG TERMIKA oraz posta­no­wie­nia Kodek­su Cywilnego.

Ter­min skła­da­nia ofert – 31.05.2022 godz. 12:00

Postę­po­wa­nie zaku­po­we jest dostęp­ne na plat­for­mie zaku­po­wej eb2b pod adresem :
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/338594/dostawy-wegla-w-okresie-czerwiec-2022-luty-2023-r-dla-centralnej-cieplowni-w-deblinie-pgnig-termika-energetyka-rozproszona-sp-z-o-o-oraz-dostawy-wegla-w-okresie-wrzesien-listopad-2022-r-dla-cieplowni-zasanie-pgnig-termika-energetyka-przemysl-sp-z-o‑o

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 4 listo­pa­da 2021 r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na funk­cję Pre­ze­sa Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. Czy­taj dalej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 30 wrze­śnia 2021 r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na Pre­ze­sa Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. Czy­taj dalej

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2020 roku oraz o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko

Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia cie­pła przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2020 roku:
Czy­taj dalej

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko

Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2020 roku: Czy­taj dalej