Ogło­sze­nia Spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.

Przetarg – „Zakup i dostawy węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na dosta­wy węgla dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie.

Protokół z otwarcia ofert

Pro­to­kół z otwar­cia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogło­sze­nie o wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty

Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie obsługi prawnej

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na “Świad­cze­nie obsłu­gi praw­nej na zle­ce­nie dla Spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.”

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Ogło­sze­nie o otwar­ciu ofert

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty

Ogło­sze­nie o zamknię­ciu postę­po­wa­nia bez wybo­ru ofer­ty

INFORMACJA o udziale OZE w cieple wytworzonym w roku 2018

Zarząd PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. dzia­ła­jąc zgod­nie z Usta­wą z dnia 20 lute­go 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 478) infor­mu­je, że udział cie­pła wytwo­rzo­ne­go z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, cie­pła z insta­la­cji ter­micz­ne­go prze­kształ­ca­nia odpa­dów oraz cie­pła odpa­do­we­go z insta­la­cji prze­my­sło­wych w łącz­nej ilo­ści cie­pła dostar­czo­ne­go do sie­ci w roku kalen­da­rzo­wym 2018 wyno­sił 0,00%. Read more

Przetarg – „Kompleksowe wykonanie usługi: projektu, dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej kotłowni gazowej o mocy 280kW, wraz z dwufunkcyjnym węzłem ciepłowniczym C.O. 180kW, C.W.U. 60kW w Krzeszowicach.”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na prze­targ pod nazwą: „Kom­plek­so­we wyko­na­nie usłu­gi: pro­jek­tu, dosta­wy, mon­ta­żu i uru­cho­mie­nia kon­te­ne­ro­wej kotłow­ni gazo­wej o mocy 280kW, wraz z dwu­funk­cyj­nym węzłem cie­płow­ni­czym C.O. 180kW, C.W.U. 60kW w Krze­szo­wi­cach.”
Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).

Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu

Zał nr 1 SIWZ

Zał nr 2 – Przy­kła­do­wy sche­mat ide­owy węzła cie­płow­ni­cze­go – bran­ża sani­tar­na.

Zał nr 3 – Sche­mat topo­lo­gicz­ny loka­li­za­cji kotłow­ni kon­te­ne­ro­wej i węzła cie­płow­ni­cze­go.
Zał nr 4 – Opis insta­la­cje wewnętrz­ne.

Zał nr 5 Oświad­cze­nie wyko­naw­cy

Zał nr 6 For­mu­larz ofer­to­wy

Zał nr 7 Potwier­dze­nie odby­cia wizji lokal­nej

Zał nr 8 Klau­zu­la infor­ma­cyj­na RODO

Regu­la­min Udzie­la­nia Zamó­wień Publicz­nych

zał nr 1 Regu­la­min Dia­lo­gu Tech­nicz­ne­go

zał nr 2 Wyma­ga­nia tre­sci ogło­sze­nia o zamó­wie­niu

zał nr 3 SIWZ

Odpowiedzi #1 na zadane pytania Oferentów/

Odpo­wie­dzi #1 na zada­ne pyta­nia Ofe­ren­tów (2019–02-20)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogło­sze­nie o wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty

INFORMACJA o udziale OZE w cieple wytworzonym w roku 2017

Zarząd PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. dzia­ła­jąc zgod­nie z Usta­wą z dnia 20 lute­go 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 478) infor­mu­je, że udział cie­pła wytwo­rzo­ne­go z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, cie­pła z insta­la­cji ter­micz­ne­go prze­kształ­ca­nia odpa­dów oraz cie­pła odpa­do­we­go z insta­la­cji prze­my­sło­wych w łącz­nej ilo­ści cie­pła dostar­czo­ne­go do sie­ci w roku kalen­da­rzo­wym 2017 wyno­sił 0,00%.

ZARZĄD PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.

Zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym

Zapro­sze­nie do udzia­łu w Dia­lo­gu Tech­nicz­nym doty­czą­cym reali­za­cji zada­nia pn.: Budo­wa koge­ne­ra­cji gazo­wej na tere­nie Przed­się­bior­stwa Prze­my­słu Cukier­ni­cze­go TAGO – Tade­usz Gołę­biew­ski w Ciem­nem:

  1. Zapro­sze­nie do udzia­łu w Dia­lo­gu Tech­nicz­nym
  2. Załącz­nik nr 1 do Zapro­sze­nia

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – planowana przerwa w dostawie ciepła

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi Cie­płow­ni Rega­ty (War­sza­wa), w dniu 17 sierp­nia 2017r. (czwar­tek) w godzi­nach od 8:00 do 16:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców Osie­dla Rega­ty.
Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie prze­pra­sza­my.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – planowana przerwa w dostawie ciepła

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi Cie­płow­ni Rega­ty (War­sza­wa), w dniu 7 czerw­ca 2017r. (śro­da) w godzi­nach od 10:00 do 12:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców Osie­dla Rega­ty.
Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie prze­pra­sza­my.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – prace konserwacyjne w węźle Żeglugi Wiślanej 8A

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi węzła cie­płow­ni­cze­go zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w War­sza­wie przy ul. Żeglu­gi Wiśla­nej 8A, w dniu 5 czerw­ca 2017r. (ponie­dzia­łek) w godzi­nach od 9:00 do 15:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców ww. budyn­ku.
Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie prze­pra­sza­my.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – prace konserwacyjne w węzłach cieplnych

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. (daw­niej NYSAGAZ Sp. z o.o.) od dnia 1 mar­ca 2016 r. jest wła­ści­cie­lem Cie­płow­ni Rega­ty, nato­miast od dnia 1 sierp­nia 2016 r. sie­ci ciepl­nej wraz z węzła­mi ciepl­ny­mi, któ­re zasi­la­ją trzy wspól­no­ty miesz­ka­nio­we oraz gru­pę domów jed­no­ro­dzin­nych na tere­nie Osie­dla Rega­ty w War­sza­wie. Spół­ka od sierp­nia 2016  r.  reali­zu­je dosta­wy cie­pła wytwa­rza­ne­go w Cie­płow­ni Rega­ty do swo­ich klien­tów.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się zakoń­cze­niem pierw­sze­go sezo­nu grzew­cze­go, w cza­sie któ­re­go sys­tem cie­płow­ni­czy eks­plo­ato­wa­ny jest przez Spół­kę, pod­ję­to decy­zję o kom­plek­so­wej inspek­cji węzłów ciepl­nych na tere­nie Osie­dla Rega­ty.

W dniu 12.04.2017 r. prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła inspek­cja tech­nicz­na wszyst­kich węzłów ciepl­nych na tere­nie Osie­dla Rega­ty. W trak­cie inspek­cji stwier­dzo­no drob­ne uster­ki będą­ce kon­se­kwen­cją eks­plo­ata­cji insta­la­cji. W opar­ciu o wnio­ski z prze­pro­wa­dzo­nej inspek­cji opra­co­wa­no har­mo­no­gram prac zwią­za­nych z likwi­da­cją uste­rek w poszcze­gól­nych węzłach ciepl­nych oraz doko­na­no zaku­pu czę­ści zamien­nych, arma­tu­ry i pod­ze­spo­łów nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dze­nia napraw i remon­tów pla­no­wych. Wśród zin­wen­ta­ry­zo­wa­nych uste­rek naj­czę­ściej poja­wia­ły się drob­ne prze­cie­ki na połą­cze­niach gwin­to­wa­nych, śla­dy koro­zji oraz nie­spraw­na sygna­li­za­cja pra­cy pomp.

W ramach reali­zo­wa­nych prac, dodat­ko­wo roz­bu­do­wa­ny zosta­nie sys­tem zdal­ne­go nad­zo­ru nad pra­cą węzłów ciepl­nych, poprzez mon­taż kolej­nych ele­men­tów Sys­te­mu Moni­to­rin­gu Odle­głych Kotłow­ni. Roz­bu­do­wa sys­te­mu o kolej­ne węzły pozwo­li roz­sze­rzyć zakres zdal­ne­go moni­to­rin­gu para­me­trów cie­pła dostar­cza­ne­go do insta­la­cji odbior­czych na tere­nie Osie­dla Rega­ty, przy­spie­szy pro­ces iden­ty­fi­ka­cji awa­rii i uste­rek oraz reago­wa­nia na zmia­ny zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło.

Pra­ce zwią­za­ne z usu­wa­niem zin­wen­ta­ry­zo­wa­nych uste­rek roz­pocz­ną się w dniu 24 maja br. (czwar­tek) i potrwa­ją do koń­ca czerw­ca br. Poni­żej zamiesz­cza­my har­mo­no­gram prac, któ­ry będzie suk­ce­syw­nie aktu­ali­zo­wa­ny:

  • 24 i 25 maja 2017 r. (śro­da, czwar­tek): ul. Żeglu­gi Wiśla­nej 8A (prze­wi­dy­wa­na prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej w godz. 9.00 – 15.00 każ­de­go dnia pro­wa­dze­nia prac);
  • 26 i 29 maja 2017 r. (pią­tek, ponie­dzia­łek): ul. Żeglu­gi Wiśla­nej 8 (prze­wi­dy­wa­na prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej w godz. 9.00 – 15.00 każ­de­go dnia pro­wa­dze­nia prac).