Magdalena Nowicka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absol­went­ka pra­wa na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go a tak­że stu­diów pody­plo­mo­wych w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie – „Aka­de­mia euro­pej­skie­go i pol­skie­go pra­wa spół­ek” oraz „Aka­de­mia Energetyki”.
Ukoń­czy­ła apli­ka­cję rad­cow­ską, pro­wa­dzo­ną przez Okrę­go­wą Izbę Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie, uzy­sku­jąc wpis na listę rad­ców prawnych.
Doświad­cze­nie zawo­do­we Pani Mag­da­le­na Nowic­ka zdo­by­wa­ła w spół­kach z udzia­łem Skar­bu Pań­stwa, jak rów­nież w pod­mio­tach z sek­to­ra pry­wat­ne­go w tym w dużych gru­pach kapitałowych.
Pani Mag­da­le­na Nowic­ka aktu­al­nie zatrud­nio­na jest na sta­no­wi­sku Kie­row­ni­ka Wydzia­łu Nad­zo­ru Kor­po­ra­cyj­ne­go i Obsłu­gi Orga­nów Spół­ki – Rad­cy Praw­ne­go, w Depar­ta­men­cie Praw­nym i Kor­po­ra­cyj­nym w PGNiG TERMIKA SA, a z GK PGNiG TERMIKA zwią­za­na jest od roku 2017.
Posia­da upraw­nie­nia dla kan­dy­da­tów na człon­ka rad nad­zor­czych z udzia­łem Skar­bu Państwa.

Magdalena Góras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absol­went­ka stu­diów mene­dżer­skich MBA, Pody­plo­mo­wych Stu­diów Admi­ni­stro­wa­nia Fun­du­sza­mi Unij­ny­mi w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej, socjo­lo­gii i Stu­dium Gene­ra­le Euro­pa na Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie oraz Pody­plo­mo­wych Stu­diów z zakre­su Gór­nic­twa otwo­ro­we­go złóż węglo­wo­do­rów w Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Ukoń­czy­ła szko­le­nia m.in. Aka­de­mię Zarzą­dza­nia Pro­jek­ta­mi, Stu­dium Zamó­wień Publicz­nych, Sku­tecz­ne Zarzą­dza­nie Pro­jek­ta­mi, Szko­łę Przy­wódz­twa Insty­tu­tu Wol­no­ści w zakre­sie Energetyki.
Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła w admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, samo­rzą­do­wej oraz w spół­kach Skar­bu Państwa.
Pani Mag­da­le­na Góras aktu­al­nie zatrud­nio­na jest na sta­no­wi­sku Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Współ­pra­cy Insty­tu­cjo­nal­nej, Inno­wa­cji i Zarzą­dza­nia Pro­jek­ta­mi w PGNiG TERMIKA SA, a z GK PGNiG zwią­za­na jest od roku 2016.
Posia­da upraw­nie­nia dla kan­dy­da­tów na człon­ka rad nad­zor­czych z udzia­łem Skar­bu Państwa.

Aneta Jędrzejczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absol­went­ka pra­wa na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego.
Praw­nik z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w zakre­sie obsłu­gi pod­mio­tów sto­su­ją­cych prze­pi­sy usta­wy Pra­wo zamó­wień publicznych.
Spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie cen­tra­li­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów zaku­po­wych m.in. w Spół­kach Skar­bu Pań­stwa dzia­ła­ją­cych w bran­ży ener­ge­tycz­nej i logistycznej.
Autor publi­ka­cji z zakre­su zamó­wień publicz­nych i uczest­nik licz­nych szko­leń z zakre­su zamó­wień publicz­nych, praw autor­skich i pokrew­nych, nego­cja­cji i compliance.
Pani Ane­ta Jędrzej­czyk aktu­al­nie zatrud­nio­na jest na sta­no­wi­sku Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Zaku­pów w PGNiG TERMIKA SA, a z GK PGNiG TERMIKA zwią­za­na jest od roku 2016.
Posia­da upraw­nie­nia dla kan­dy­da­tów na człon­ka rad nad­zor­czych z udzia­łem Skar­bu Państwa.