Jan Michał Stępkowski – Członek Zarządu


Dołą­czył do zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2021 r. Jest bez­po­śred­nio odpo­wie­dzial­ny za Pion Inwestycji.
Absol­went Aka­de­mii Rol­ni­czej we Wro­cła­wiu na kie­run­ku Rolnictwo.
Od 1996 r. do 2000 r. peł­nił funk­cję Zastęp­cy Dyrek­to­ra ds. Tech­nicz­nych w Miej­sko-Gmin­nym Przed­się­bior­stwie Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji w Otmu­cho­wie, a w latach 2000–2002 pia­sto­wał urząd Zastęp­cy Bur­mi­strza Otmuchowa.
Następ­nie powró­cił do pra­cy w Przed­się­bior­stwie Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji w Otmu­cho­wie, gdzie po awan­sie peł­nił funk­cję Pre­ze­sa Zarzą­du. Był odpo­wie­dzial­ny m.in. za inwe­sty­cje zwią­za­ne z ochro­ną śro­do­wi­ska oraz za nad­zór nad popraw­no­ścią wydat­ko­wa­nia środ­ków pocho­dzą­cych z fun­du­szy unij­nych. Z począt­kiem 2016 r. objął sta­no­wi­sko Dyrek­to­ra w Oddzia­le Regio­nal­nym Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa w Opolu.
W trak­cie swo­jej karie­ry zawo­do­wej ukoń­czył licz­ne kur­sy i szko­le­nia z zakre­su zarzą­dza­nia i administracji.
Doświad­czo­ny samo­rzą­do­wiec – peł­nił funk­cję rad­ne­go Rady Powia­tu Nyskie­go jako Czło­nek Komi­sji Rol­nic­twa i Ochro­ny Śro­do­wi­ska w latach 2006–2018, wcze­śniej Rad­ny Gmi­ny Otmuchów.
Posia­da ponad­to doświad­cze­nie w spra­wo­wa­niu nad­zo­ru – peł­nił funk­cję Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Nad­zor­czej Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Otmuchowie.