Zarząd Spół­ki funk­cjo­nu­je w skła­dzie jednoosobowym.

Janusz Dobrosielski – Prezes Zarządu


Absol­went Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej w Gli­wi­cach na kie­run­ku Elek­tro­tech­ni­ka, spe­cja­li­za­cja – Prze­sył i Roz­dział Ener­gii Elek­trycz­nej. Ukoń­czył licz­ne kur­sy i  szko­le­nia z zakre­su zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi oraz stu­dia pody­plo­mo­we na kie­run­ku Inży­nie­ria Gazow­nic­twa na Wydzia­le Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Autor i współ­au­tor licz­nych prac stu­dial­nych zwią­za­nych z ryn­kiem ener­gii oraz ana­liz eko­no­micz­no-finan­so­wych i stu­diów wyko­nal­no­ści pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych z zakre­su ener­ge­ty­ki gazowej.

Od 2001 roku zwią­za­ny z Gru­pą Kapi­ta­ło­wą PGNiG, gdzie pra­co­wał w obsza­rach han­dlu, pla­no­wa­nia i roz­wo­ju. Do swo­ich naj­więk­szych suk­ce­sów zali­cza: stwo­rze­nie w struk­tu­rach PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. cen­trum kom­pe­ten­cyj­ne­go GK PGNiG w zakre­sie ener­ge­ty­ki roz­pro­szo­nej, uru­cho­mie­nie seg­men­tu sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej w struk­tu­rach PGNiG SA, w tym wdro­że­nie cen­tral­ne­go sys­te­mu bilin­go­we­go do obsłu­gi sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej, a tak­że pozy­ska­nie pierw­szych świa­dectw pocho­dze­nia ener­gii elek­trycz­nej („żół­te” cer­ty­fi­ka­ty) dla GK PGNiG. Inte­re­su­je się lite­ra­tu­rą fan­ta­sy, teatrem oraz nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi energetycznymi.

 

Oświad­cze­nia Pana Janu­sza Dobro­siel­skie­go z dnia 21 mar­ca 2019 r.
Pan Janusz Dobro­siel­ski – Pre­zes Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. oświad­cza, że jego Oso­ba Naj­bliż­sza jest zatrud­nio­na lub świad­czy pra­cę na pod­sta­wie inne­go sto­sun­ku praw­ne­go na rzecz Spół­ki lub Spół­ek z Gru­py Kapi­ta­ło­wej PGNiG.