Zarząd Spół­ki funk­cjo­nu­je w skła­dzie jed­no­oso­bo­wym.

Janusz Dobro­siel­ski – Pre­zes Zarzą­du