Zarząd Spół­ki funk­cjo­nu­je w skła­dzie dwuosobowym.

Janusz Dobrosielski – Prezes Zarządu


Absol­went Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej w Gli­wi­cach na kie­run­ku Elek­tro­tech­ni­ka, spe­cja­li­za­cja – Prze­sył i Roz­dział Ener­gii Elek­trycz­nej. Ukoń­czył licz­ne kur­sy i  szko­le­nia z zakre­su zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi oraz stu­dia pody­plo­mo­we na kie­run­ku Inży­nie­ria Gazow­nic­twa na Wydzia­le Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Autor i współ­au­tor licz­nych prac stu­dial­nych zwią­za­nych z ryn­kiem ener­gii oraz ana­liz eko­no­micz­no-finan­so­wych i stu­diów wyko­nal­no­ści pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych z zakre­su ener­ge­ty­ki gazowej.

Od 2001 roku zwią­za­ny z Gru­pą Kapi­ta­ło­wą PGNiG, gdzie pra­co­wał w obsza­rach han­dlu, pla­no­wa­nia i roz­wo­ju. Do swo­ich naj­więk­szych suk­ce­sów zali­cza: stwo­rze­nie w struk­tu­rach PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. cen­trum kom­pe­ten­cyj­ne­go GK PGNiG w zakre­sie ener­ge­ty­ki roz­pro­szo­nej, uru­cho­mie­nie seg­men­tu sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej w struk­tu­rach PGNiG SA, w tym wdro­że­nie cen­tral­ne­go sys­te­mu bilin­go­we­go do obsłu­gi sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej, a tak­że pozy­ska­nie pierw­szych świa­dectw pocho­dze­nia ener­gii elek­trycz­nej („żół­te” cer­ty­fi­ka­ty) dla GK PGNiG. Inte­re­su­je się lite­ra­tu­rą fan­ta­sy, teatrem oraz nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi energetycznymi.

 

Oświad­cze­nia Pana Janu­sza Dobro­siel­skie­go z dnia 21 mar­ca 2019 r.
Pan Janusz Dobro­siel­ski – Pre­zes Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. oświad­cza, że jego Oso­ba Naj­bliż­sza jest zatrud­nio­na lub świad­czy pra­cę na pod­sta­wie inne­go sto­sun­ku praw­ne­go na rzecz Spół­ki lub Spół­ek z Gru­py Kapi­ta­ło­wej PGNiG.

Jan Michał Stępkowski – Członek Zarządu


Dołą­czył do zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2021 r. Jest bez­po­śred­nio odpo­wie­dzial­ny za Pion Inwestycji.
Absol­went Aka­de­mii Rol­ni­czej we Wro­cła­wiu na kie­run­ku Rolnictwo.
Od 1996 r. do 2000 r. peł­nił funk­cję Zastęp­cy Dyrek­to­ra ds. Tech­nicz­nych w Miej­sko-Gmin­nym Przed­się­bior­stwie Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji w Otmu­cho­wie, a w latach 2000–2002 pia­sto­wał urząd Zastęp­cy Bur­mi­strza Otmuchowa.
Następ­nie powró­cił do pra­cy w Przed­się­bior­stwie Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji w Otmu­cho­wie, gdzie po awan­sie peł­nił funk­cję Pre­ze­sa Zarzą­du. Był odpo­wie­dzial­ny m.in. za inwe­sty­cje zwią­za­ne z ochro­ną śro­do­wi­ska oraz za nad­zór nad popraw­no­ścią wydat­ko­wa­nia środ­ków pocho­dzą­cych z fun­du­szy unij­nych. Z począt­kiem 2016 r. objął sta­no­wi­sko Dyrek­to­ra w Oddzia­le Regio­nal­nym Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa w Opolu.
W trak­cie swo­jej karie­ry zawo­do­wej ukoń­czył licz­ne kur­sy i szko­le­nia z zakre­su zarzą­dza­nia i administracji.
Doświad­czo­ny samo­rzą­do­wiec – peł­nił funk­cję rad­ne­go Rady Powia­tu Nyskie­go jako Czło­nek Komi­sji Rol­nic­twa i Ochro­ny Śro­do­wi­ska w latach 2006–2018, wcze­śniej Rad­ny Gmi­ny Otmuchów.
Posia­da ponad­to doświad­cze­nie w spra­wo­wa­niu nad­zo­ru – peł­nił funk­cję Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Nad­zor­czej Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Otmuchowie.