Zarząd Spół­ki funk­cjo­nu­je w skła­dzie jednoosobowym.

Janusz Dobro­siel­ski – Pre­zes Zarządu