Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 30 wrze­śnia 2021 r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na Pre­ze­sa Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.

Przetarg – „Wykonanie rozbudowy sieci cieplnej i teletechnicznej oraz budowa przyłącza cieplnego i teletechnicznego do budynku S12 “Osiedla Sterowców” w Dywitach”

Sza­now­ni Pań­stwo, Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Wyko­na­nie roz­bu­do­wy sie­ci ciepl­nej i tele­tech­nicz­nej oraz budo­wa przy­łą­cza ciepl­ne­go i tele­tech­nicz­ne­go do budyn­ku S12 “Osie­dla Ste­row­ców”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców. 

Przetarg – „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 oraz 2022, wraz z pisemną opinią oraz raportem Biegłego Rewidenta”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, zwa­na dalej Zama­wia­ją­cym, zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu p.n.: „Prze­pro­wa­dze­nie bada­nia spra­woz­da­nia finan­so­we­go Spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. za rok obro­to­wy 2021 oraz 2022 z pisem­ną opi­nią oraz rapor­tem Bie­głe­go Rewi­den­ta”. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Prawo […]

Przetarg „Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej na potrzeby sporządzenia ekspertyzy technicznej stanu ppoż. hotelu Geovita w Dąbkach”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu PTER/Z/105/2021 „Wyko­na­nie inwen­ta­ry­za­cji archi­­­te­­k­to­­­ni­­cz­no-budo­­w­la­­­nej na potrze­by spo­rzą­dze­nia eks­per­ty­zy tech­nicz­nej sta­nu ppoż. hote­lu Geo­vi­ta w Dąb­kach”. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w opar­ciu o prze­pi­sy zawar­te w Regu­la­mi­nie udzie­la­nia zamó­wień w GK […]

Przetarg „Dostawy węgla w okresie sierpień 2021 – marzec 2022 dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, zwa­na dalej Zama­wia­ją­cym, zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu pn. „Dosta­wy węgla w okre­sie sier­pień 2021 – marzec 2022 dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie”. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w opar­ciu o prze­pi­sy zawar­te w Regu­la­mi­nie udzielania […]

Przetarg – „Dostawa wagi samochodowej dla CC Dęblin”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu pn. „Dosta­wa wagi samo­cho­do­wej dla CC Dęblin”. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w opar­ciu o prze­pi­sy zawar­te w Regu­la­mi­nie udzie­la­nia zamó­wień w GK PGNiG TERMIKA oraz posta­no­wie­nia Kodek­su Cywilnego.

Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 27 maja 2021r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na Człon­ka Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.

Przetarg „Dostawy węgla w okresie wrzesień 2021 – marzec 2022 dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, zwa­na dalej Zama­wia­ją­cym, zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu pn. „Dosta­wy węgla w okre­sie wrze­sień 2021 – marzec 2022 dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie”. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w opar­ciu o prze­pi­sy zawar­te w Regu­la­mi­nie udzielania […]

Przetarg – “Budowa kotłowni gazowej szczytowo-rezerwowej w hali o konstrukcji lekkiej o mocy około 4 MWt w Dęblinie w rejonie ul. M. Konopnickiej wraz z nawiązaniem do istniejącego systemu cieplnego z uwzględnieniem dalszej rozbudowy układu o dwa agregaty kogeneracyjne w zabudowie kontenerowej o mocy 1 MWe każdy”[Uzupełnienie]

Sza­now­ni Pań­stwo, Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Budo­wa kotłow­ni gazo­wej szczy­­­to­­­wo-reze­­r­wo­­­wej w hali o kon­struk­cji lek­kiej o mocy oko­ło 4 MWt w Dębli­nie w rejo­nie ul. M. Konop­nic­kiej wraz z nawią­za­niem do ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu ciepl­ne­go z uwzględ­nie­niem dal­szej roz­bu­do­wy ukła­du o dwa agre­ga­ty koge­ne­ra­cyj­ne w zabu­do­wie kon­te­ne­ro­wej o mocy 1 MWe każ­dy”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców.

Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania kwalifikacyjnego na dwóch Członków Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 19 lute­go 2021r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na dwóch Człon­ków Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. Pli­ki do pobra­nia: Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go na Człon­ków Zarzą­du spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu. Zgłoszenie […]