Przetarg – “Budowa kotłowni gazowej szczytowo-rezerwowej w hali o konstrukcji lekkiej o mocy około 4 MWt w Dęblinie w rejonie ul. M. Konopnickiej wraz z nawiązaniem do istniejącego systemu cieplnego z uwzględnieniem dalszej rozbudowy układu o dwa agregaty kogeneracyjne w zabudowie kontenerowej o mocy 1 MWe każdy”[Uzupełnienie]

Sza­now­ni Pań­stwo, Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Budo­wa kotłow­ni gazo­wej szczy­­­to­­­wo-reze­­r­wo­­­wej w hali o kon­struk­cji lek­kiej o mocy oko­ło 4 MWt w Dębli­nie w rejo­nie ul. M. Konop­nic­kiej wraz z nawią­za­niem do ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu ciepl­ne­go z uwzględ­nie­niem dal­szej roz­bu­do­wy ukła­du o dwa agre­ga­ty koge­ne­ra­cyj­ne w zabu­do­wie kon­te­ne­ro­wej o mocy 1 MWe każ­dy”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców.

Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania kwalifikacyjnego na dwóch Członków Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 19 lute­go 2021r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na dwóch Człon­ków Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. Pli­ki do pobra­nia: Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go na Człon­ków Zarzą­du spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu. Zgłoszenie […]

Przetarg – “Opracowanie kompletnego projektu instalacji fotowoltaicznej oraz jego realizacja dla obiektów hotelowych zlokalizowanych w Dąbkach oraz Dźwirzynie”

Sza­now­ni Pań­stwo, Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn. „Opra­co­wa­nie kom­plet­ne­go pro­jek­tu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej oraz jego reali­za­cja dla obiek­tów hote­lo­wych zlo­ka­li­zo­wa­nych w Dąb­kach oraz Dźwi­rzy­nie”. W celu zapo­zna­nia się z zasa­da­mi postę­po­wa­nia pro­si­my o ana­li­zę Instruk­cji dla Wykonawców. 

Przetarg – “Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego wymianę źródła ciepła w istniejącej Kotłowni Osiedlowej na kotły grzewcze wykorzystujące biomasę o mocy nominalnej 1MWt (2kotły 500kW), montażu bufora ciepła w połączeniu z pompą ciepła oraz kotłami grzewczymi na biomasę wraz z włączeniem do istniejącego systemu cieplnego i towarzyszącymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i sterowaniem a także odprowadzeniem spalin.”[Uzupełnienie]

Sza­now­ni Pań­stwo, Zapra­sza­my do zło­że­nia ofer­ty w prze­tar­gu pn.: “Wyko­na­nie pro­jek­tu budo­­w­la­­­no-wyko­­­na­­w­cze­­­go obej­mu­ją­ce­go wymia­nę źró­dła cie­pła w ist­nie­ją­cej Kotłow­ni Osie­dlo­wej na kotły grzew­cze wyko­rzy­stu­ją­ce bio­ma­sę o mocy nomi­nal­nej 1MWt (2kotły 500kW), mon­ta­żu bufo­ra cie­pła w połą­cze­niu z pom­pą cie­pła oraz kotła­mi grzew­czy­mi na bio­ma­sę wraz z włą­cze­niem do ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu ciepl­ne­go i towa­rzy­szą­cy­mi insta­la­cja­mi: wod­ną, kana­li­za­cyj­ną, elek­trycz­ną i ste­ro­wa­niem a tak­że odpro­wa­dze­niem spa­lin.” W celu […]

Ciepłownia Dęblin – planowana przerwa w dostawie ciepła

Infor­mu­je­my, że, w związ­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi moder­ni­za­cyj­ny­mi Insta­la­cji Oczysz­cza­nia Spa­lin w Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie oraz prze­kład­ką sie­ci ciepl­nej na tere­nie Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej, w dniach 2 – 3 wrze­śnia 2020r. (śro­da – czwar­tek) nastą­pi prze­rwa w dosta­wie ener­gii ciepl­nej na potrze­by przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej dla wszyst­kich odbior­ców cie­pła przy­łą­czo­nych do sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie. Za wszyst­kie utrud­nie­nia serdecznie […]

INFORMACJA o udziale OZE w cieple wytworzonym w roku 2019

Zarząd PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. dzia­ła­jąc zgod­nie z Usta­wą z dnia 20 lute­go 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 478) infor­mu­je, że udział cie­pła wytwo­rzo­ne­go z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, cie­pła z insta­la­cji ter­micz­ne­go prze­kształ­ca­nia odpa­dów oraz cie­pła odpa­do­we­go z insta­la­cji prze­my­sło­wych w łącz­nej ilo­ści cie­pła dostar­czo­ne­go do sie­ci w roku kalen­da­rzo­wym 2019 wyno­sił 0,00%.

INFORMACJA o udziale OZE w cieple wytworzonym w roku 2018

Zarząd PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. dzia­ła­jąc zgod­nie z Usta­wą z dnia 20 lute­go 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 478) infor­mu­je, że udział cie­pła wytwo­rzo­ne­go z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, cie­pła z insta­la­cji ter­micz­ne­go prze­kształ­ca­nia odpa­dów oraz cie­pła odpa­do­we­go z insta­la­cji prze­my­sło­wych w łącz­nej ilo­ści cie­pła dostar­czo­ne­go do sie­ci w roku kalen­da­rzo­wym 2018 wyno­sił 0,00%.

INFORMACJA o udziale OZE w cieple wytworzonym w roku 2017

Zarząd PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. dzia­ła­jąc zgod­nie z Usta­wą z dnia 20 lute­go 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 478) infor­mu­je, że udział cie­pła wytwo­rzo­ne­go z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, cie­pła z insta­la­cji ter­micz­ne­go prze­kształ­ca­nia odpa­dów oraz cie­pła odpa­do­we­go z insta­la­cji prze­my­sło­wych w łącz­nej ilo­ści cie­pła dostar­czo­ne­go do sie­ci w roku kalen­da­rzo­wym 2017 wyno­sił 0,00%. ZARZĄD PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.

Zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym

Zapro­sze­nie do udzia­łu w Dia­lo­gu Tech­nicz­nym doty­czą­cym reali­za­cji zada­nia pn.: Budo­wa koge­ne­ra­cji gazo­wej na tere­nie Przed­się­bior­stwa Prze­my­słu Cukier­ni­cze­go TAGO – Tade­usz Gołę­biew­ski w Ciem­nem: Zapro­sze­nie do udzia­łu w Dia­lo­gu Tech­nicz­nym Załącz­nik nr 1 do Zaproszenia

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – planowana przerwa w dostawie ciepła

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi Cie­płow­ni Rega­ty (War­sza­wa), w dniu 17 sierp­nia 2017r. (czwar­tek) w godzi­nach od 8:00 do 16:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców Osie­dla Rega­ty. Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie przepraszamy.