Oferta pracy: Kierownik ds. remontów i sieci ciepłowniczej w Dęblinie

Fir­ma PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko Kie­row­ni­ka ds. remon­tów i sie­ci ciepłowniczej
zatrud­nie­nie w Dębli­nie (Cen­tral­na Cie­płow­nia w Dębli­nie)
. Prze­wi­dy­wa­ny ter­min zatrud­nie­nia: paź­dzier­nik 2023r.

Zakres obowiązków:

 1. Udział w przy­go­to­wa­niu umów nie­zbęd­nych do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 2. Wspie­ra­nie bez­po­śred­nie­go prze­ło­żo­ne­go w czyn­no­ściach zwią­za­nych z eks­plo­ata­cją Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie oraz sie­ci cie­płow­ni­czej zgod­nie z zapi­sa­mi usta­wy Pra­wo ener­ge­tycz­ne, Pra­wo budow­la­ne i prze­pi­sa­mi Dozo­ru Technicznego.
 3. Koor­dy­no­wa­nie dzia­łań przy­go­to­wu­ją­cych do sezo­nu grzew­cze­go Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci ciepl­nej w Dęblinie.
 4. Nad­zór nad kom­plet­no­ścią doku­men­ta­cji tech­nicz­nej Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 5. Nad­zór i koor­dy­na­cja odczy­tu danych pomia­­ro­­wo-roz­­li­­cze­­nio­­wych na tere­nie Dębli­na (potwier­dza­nie sta­nu licz­ni­ków cie­pła, gazu, wody, ener­gii elektrycznej).
 6. Nad­zór i koor­dy­na­cja bie­żą­ce­go ser­wi­su Cen­tral­nej Cie­płow­ni oraz sie­ci cie­płow­ni­czej w Dębli­nie – współ­pra­ca z fir­ma­mi świad­czą­cy­mi usłu­gi serwisowe.
 7. Nad­zór i koor­dy­na­cja prac remon­to­wych pro­wa­dzo­nych na tere­nie Cen­tral­nej Cie­płow­ni oraz sie­ci cie­płow­ni­czej w Dębli­­nie- współ­pra­ca z fir­ma­mi wyko­nu­ją­cy­mi pra­ce remontowe.
 8. Nad­zór obiek­to­wy nad wybra­ny­mi pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remontowymi.
 9. Ini­cjo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu opty­ma­li­za­cję kosz­tów wytwa­rza­nia ciepła.
 10. Pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji doty­czą­cej Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 11. Koor­dy­no­wa­nie i opra­co­wy­wa­nie har­mo­no­gra­mów zwią­za­nych z kon­tro­lą wewnętrz­ną na wszyst­kich odcin­kach dzia­łal­no­ści Ciepłowni.
 12. Współ­udział w orga­ni­za­cję i kie­ro­wa­nie pra­cą służb eks­plo­ata­cyj­nych i remon­to­wych Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 13. Moni­to­ro­wa­nie pra­wi­dło­wej eks­plo­ata­cji urzą­dzeń Cen­tral­nej Cie­płow­ni i sie­ci cie­płow­ni­czej w Dęblinie.
 14. Pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji rucho­wej zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.
 15. Prze­strze­ga­nie zasad dys­cy­pli­ny pra­cy i BHP, P.POŻ.
 16. Pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji zawodowych.
 17. Prze­strze­ga­nie nor­ma­ty­wów tech­nicz­nych, wytycz­nych, zarzą­dzeń zakła­do­wych oraz insty­tu­cji zwią­za­nych za zakre­sem dzia­łal­no­ści Ciepłowni.
 18. Prze­strze­ga­nie reżi­mów tech­no­lo­gicz­nych doty­czą­cych jako­ści wody kotło­wej i sie­cio­wej, tem­pe­ra­tur oraz doty­czą­cych ochro­ny środowiska.

Wymagania

 1. Posia­da­nie prak­tycz­nej wie­dzy doty­czą­cej obsłu­gi urzą­dzeń energetycznych.
 2. Posia­da­nie świa­dectw kwa­li­fi­ka­cyj­nych upraw­nia­ją­cych do eks­plo­ata­cji urzą­dzeń ener­ge­tycz­nych i gazowych.
 3. Wykształ­ce­nie min. śred­nie tech­nicz­ne (pre­fe­ro­wa­ne wyż­sze techniczne).
 4. Posia­da­nie prak­tycz­nej wie­dzy z zakre­su wytwa­rza­nia i dys­try­bu­cji ciepła.
 5. Umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­ne­go myślenia.
 6. Umie­jęt­ność orga­ni­za­cji pra­cy wła­snej i w zespole.
 7. Dys­po­zy­cyj­ność, dokład­ność i rze­tel­ność w wyko­ny­wa­niu obowiązków.
 8. Zna­jo­mość pakie­tu MS Offi­ce, w szcze­gól­no­ści pro­gra­mu Excel.
 9. Pra­wo jaz­dy kat. B uży­wa­ne czynnie.

Dodatkowe informacje:

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres e‑mail: pter@pter.pl do dnia 4 paź­dzier­ni­ka 2023r, zawie­ra­ją­ce­go zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych dla potrzeb pro­ce­su rekrutacji:

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych rów­nież na potrze­by przy­szłych rekru­ta­cji, zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych).

Pra­co­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo wcze­śniej­sze­go zakoń­cze­nia rekrutacji.