Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania kwalifikacyjnego na dwóch Członków Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 19 lute­go 2021r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na dwóch Człon­ków Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.
Pli­ki do pobrania:

Zakończenie postępowania

Rada Nad­zor­cza na posie­dze­niu w dniu 16 kwiet­nia 2021 r. pod­ję­ła uchwa­łę nr 15/2021, na mocy któ­rej zakoń­czy­ła postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na Człon­ków Zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. bez wybo­ru kandydata.