Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko

Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2020 roku:

lp. Źró­dło energii Udział pro­cen­to­wy
1. Bio­ma­sa 4,12%
2. Węgiel bru­nat­ny 29,87%
3. Gaz ziem­ny 65,72%
4. Inne 0,29%
Razem 100,00%

Wykres obra­zu­ją­cy struk­tu­rę paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2020 r.

Wpływ wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej na śro­do­wi­sko w zakre­sie wiel­ko­ści emi­sji dla poszcze­gól­nych paliw i innych nośni­ków ener­gii pier­wot­nej zuży­wa­nych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2020 r.

CO2 SO2 NOx Pyły
2020, Mg/MWh 0,87565 0,00025 0,00071 0,00007

Miej­sce, w któ­rym dostęp­ne są infor­ma­cje o wpły­wie wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej na śro­do­wi­sko: www.pter.pl/ogloszenia/struktura-paliw/.