Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2020 roku oraz o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko

Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia cie­pła przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2020 roku:

lp. Źró­dło energii Udział pro­cen­to­wy
1. Węgiel kamien­ny 64,25%
2. Gaz ziem­ny 35,75%
Razem 100,00%

Wykres obra­zu­ją­cy struk­tu­rę paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia cie­pła sprze­da­ne­go przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2020 r.:

Wpływ wytwo­rze­nia cie­pła na śro­do­wi­sko w zakre­sie wiel­ko­ści emi­sji dla paliw i innych nośni­ków ener­gii, zuży­wa­nych do wytwo­rze­nia cie­pła sprze­da­ne­go przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2020 r.

CO2 SO2 NOx Pyły
2020 [kg/GJ] 75,118 0,090 0,073 0,037

Miej­sce, w któ­rym dostęp­ne są infor­ma­cje o wpły­wie wytwo­rze­nia cie­pła na śro­do­wi­sko: www.pter.pl/ogloszenia/struktura-paliw/.