Przetarg – Dostawy węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, zwa­na dalej Zama­wia­ją­cym, zapra­sza do zło­że­nia ofert w prze­tar­gu pn. „Dosta­wy węgla w okre­sie czer­wiec 2022 – luty 2023 r. dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie – PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. oraz Dosta­wy węgla w okre­sie wrze­sień – listo­pad 2022 r. dla Cie­płow­ni Zasa­nie – PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Prze­myśl Sp z o.o.”.
Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych. Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w opar­ciu o prze­pi­sy zawar­te w Regu­la­mi­nie udzie­la­nia zamó­wień w GK PGNiG TERMIKA oraz posta­no­wie­nia Kodek­su Cywilnego.

Ter­min skła­da­nia ofert – 31.05.2022 godz. 12:00

Postę­po­wa­nie zaku­po­we jest dostęp­ne na plat­for­mie zaku­po­wej eb2b pod adresem :
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/338594/dostawy-wegla-w-okresie-czerwiec-2022-luty-2023-r-dla-centralnej-cieplowni-w-deblinie-pgnig-termika-energetyka-rozproszona-sp-z-o-o-oraz-dostawy-wegla-w-okresie-wrzesien-listopad-2022-r-dla-cieplowni-zasanie-pgnig-termika-energetyka-przemysl-sp-z-o‑o