Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022 roku oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko

Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2022 roku:

lp. Źró­dło energii Udział pro­cen­to­wy
1. OZE 9,17%
2. Węgiel kamien­ny 0,04%
3. Węgiel bru­nat­ny 0,03%
4. Gaz ziem­ny 90,69%
5. E. jądro­wa -
6. Inne 0,07%
Razem 100,00%

Wykres obra­zu­ją­cy struk­tu­rę paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2022 r.

Wpływ wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej na śro­do­wi­sko w zakre­sie wiel­ko­ści emi­sji dla poszcze­gól­nych paliw i innych nośni­ków ener­gii pier­wot­nej zuży­wa­nych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2022 r.

CO2 SO2 NOx Pyły Odpa­dy radioaktywne
2022, Mg/MWh 0,279570 0,000007 0,000232 0,000007 0,000000

Miej­sce, w któ­rym dostęp­ne są infor­ma­cje o wpły­wie wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej na śro­do­wi­sko: www.pter.pl/ogloszenia/struktura-paliw/.