Informacja o działaniach mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023

Sto­sow­nie do art. 7b ust. 5 usta­wy – Pra­wo ener­ge­tycz­ne, PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. prze­ka­zu­je infor­ma­cję z dzia­łań mają­cych na celu osią­gnię­cie efek­tyw­ne­go ener­ge­tycz­nie sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go, o któ­rym mowa w ust. 4 powo­ła­ne­go prze­pi­su za rok 2023:

Cho­ci­wel Krze­szo­wi­ce Zie­le­nie­wo Rega­ty Dywi­ty Kon­stan­cin-Jezior­na Dęblin
1. Pro­cen­to­wy udział ener­gii z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, z poda­niem rodza­ju odna­wial­ne­go źró­dła ener­gii, w łącz­nej ilo­ści cie­pła dostar­czo­ne­go do sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go w poprzed­nim roku kalendarzowym 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2. Pro­cen­to­wy udział cie­pła odpa­do­we­go w łącz­nej ilo­ści cie­pła dostar­czo­ne­go do sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go w poprzed­nim roku kalendarzowym 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3. Pro­cen­to­wy udział cie­pła pocho­dzą­ce­go z koge­ne­ra­cji w łącz­nej ilo­ści cie­pła dostar­czo­ne­go do sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go w poprzed­nim roku kalendarzowym 0% 0% 0% 35,604% 0% 0% 0%
4. War­to­ści współ­czyn­ni­ka nakła­du nie­od­na­wial­nej ener­gii pier­wot­nej obli­czo­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów wyda­nych na pod­sta­wie art. 29 usta­wy z dnia 20 maja 2016 r. o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) 1,489 1,207 1,151 0,950 1,287 1,400 1,487
5. Suma koń­co­we­go zuży­cia ener­gii ciepl­nej brut­to, o któ­rej mowa w art. 2 pkt 16 usta­wy z dnia 20 lute­go 2015 r. o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytwo­rzo­nej przez wszyst­kich wytwór­ców cie­pła w sys­te­mie cie­płow­ni­czym [GJ] 12 031,06 2 132,5 5 094,7 32 283,9 7 613,97 8  950,97 231 492