Informacje dla Odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. w 2023 roku zgodnie z §44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 819)

1. Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii pier­wot­nej zuży­wa­nych do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2023 r. 

lp. Źró­dło energii Udział pro­cen­to­wy
1. Odna­wial­ne źró­dła ener­gii, w tym:
bio­ma­sa, bio­gaz, geo­ter­mia, ener­ge­ty­ka wia­tro­wa, ener­gia sło­necz­na, duża ener­ge­ty­ka wod­na, mała ener­ge­ty­ka wodna
3,46%
2. Węgiel kamien­ny -
3. Węgiel bru­nat­ny -
4. Gaz ziem­ny 96,10%
5. E. jądro­wa -
6. Inne 0,44%
Razem 100,00%

2. Wykres obra­zu­ją­cy struk­tu­rę paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2023 r.

3. Infor­ma­cje o wpły­wie wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej na śro­do­wi­sko w zakre­sie wiel­ko­ści emi­sji dla poszcze­gól­nych paliw i innych nośni­ków ener­gii pier­wot­nej zuży­tych do wytwo­rze­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­wa­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2023 r. 

lp. Miej­sce, w któ­rym dostęp­ne są infor­ma­cje o wpły­wie wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej na środowisko Rodzaj Pali­wa CO2 SO2 NOx Pyły Odpa­dy radioaktywne
Mg/MWh
1 www.pter.pl/ogloszenia/struktura-paliw/ OZE 0,009472 0,000006 0,000006 0,000000 0,000000
2 Węgiel kamien­ny - - - - -
3 Węgiel bru­nat­ny - - - - -
4 Gaz ziem­ny 0,248995 0,000002 0,000180 0,000006 0,000000
5 E. jądro­wa - - - - -
6 Inne 0,009472 0,000006 0,000006 0,000000 0,000000
Razem 0,239652 0,000002 0,000173 0,000006 0,000000