Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2023 roku oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko

Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia cie­pła przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2023 roku:

lp. Źró­dło energii Udział pro­cen­to­wy
1. Odna­wial­ne źró­dła ener­gii, w tym:
bio­ma­sa, bio­gaz, geo­ter­mia, ener­ge­ty­ka wia­tro­wa, ener­gia sło­necz­na, duża ener­ge­ty­ka wod­na, mała ener­ge­ty­ka wodna
-
2. Węgiel kamien­ny 39,44%
3. Węgiel bru­nat­ny -
4. Gaz ziem­ny 60,56%
5. E. jądro­wa -
6. Inne -
Razem 100,00%

Wykres obra­zu­ją­cy struk­tu­rę paliw i innych nośni­ków ener­gii zuży­tych do wytwo­rze­nia cie­pła sprze­da­ne­go przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. w 2023 r.:

Wpływ wytwo­rze­nia ener­gii ciepl­nej na śro­do­wi­sko w zakre­sie wiel­ko­ści emi­sji dla poszcze­gól­nych paliw i innych nośni­ków ener­gii pier­wot­nej zuży­wa­nych do wytwo­rze­nia ener­gii ciepl­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o. o. w 2023 r. 

lp. Rodzaj Pali­wa CO2 SO2 NOx Pyły Odpa­dy radioaktywne
Mg/MWh
1 OZE - - - - -
2 Węgiel kamien­ny 0,356872 0,001096 0,000680 0,000177 0,000000
3 Węgiel bru­nat­ny - - - - -
4 Gaz ziem­ny 0,322574 0,000002 0,000229 0,000003 0,000000
5 E. jądro­wa - - - - -
6 Inne - - - - -
Razem 0,336102 0,000434 0,000407 0,000072 0,000000

Miej­sce, w któ­rym dostęp­ne są infor­ma­cje o wpły­wie wytwo­rze­nia cie­pła na śro­do­wi­sko: www.pter.pl/ogloszenia/struktura-paliw/.