Wprowadzone przez Mateusz Gruca

Informacja dotycząca stosowania od 1 lipca 2024r. cen i stawek dostawy ciepła

Zgod­nie z nowe­li­za­cją Usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2022 r o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.), infor­mu­je­my, że w okre­sie od 1 lip­ca 2024 r. mają zasto­so­wa­nie nowe ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Usta­wy. Dla Odbior­ców innych niż okre­ślo­nych w art. […]

Informacje dla Odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. w 2023 roku zgodnie z §44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 819)

1. Struk­tu­ra paliw i innych nośni­ków ener­gii pier­wot­nej zuży­wa­nych do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej sprze­da­nej przez PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2023 r. 

Informacja dotycząca stosowania od 1 marca 2024r. cen i stawek dostawy ciepła

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art. 14 Usta­wy z dnia 8 lute­go 2023 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295) infor­mu­je­my, że w okre­sie od 01 mar­ca do 31 grud­nia 2023 r. mają zasto­so­wa­nie ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa […]

Informacja o działaniach mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023

Sto­sow­nie do art. 7b ust. 5 usta­wy – Pra­wo ener­ge­tycz­ne, PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. prze­ka­zu­je infor­ma­cję z dzia­łań mają­cych na celu osią­gnię­cie efek­tyw­ne­go ener­ge­tycz­nie sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go, o któ­rym mowa w ust. 4 powo­ła­ne­go prze­pi­su za rok 2023:

Informacja dotycząca stosowania od 1 marca 2023r. cen i stawek dostawy ciepła

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art. 14 Usta­wy z dnia 8 lute­go 2023 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295) infor­mu­je­my, że w okre­sie od 01 mar­ca do 31 grud­nia 2023 r. mają zasto­so­wa­nie ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa […]