Ogło­sze­nia dla odbior­ców cie­pła na tere­nie osie­dla “Rega­ty” w Warszawie

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – planowana przerwa w dostawie ciepła

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi Cie­płow­ni Rega­ty (War­sza­wa), w dniu 17 sierp­nia 2017r. (czwar­tek) w godzi­nach od 8:00 do 16:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców Osie­dla Regaty.
Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie przepraszamy.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – planowana przerwa w dostawie ciepła

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi Cie­płow­ni Rega­ty (War­sza­wa), w dniu 7 czerw­ca 2017r. (śro­da) w godzi­nach od 10:00 do 12:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców Osie­dla Regaty.
Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie przepraszamy.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – prace konserwacyjne w węźle Żeglugi Wiślanej 8A

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi węzła cie­płow­ni­cze­go zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w War­sza­wie przy ul. Żeglu­gi Wiśla­nej 8A, w dniu 5 czerw­ca 2017r. (ponie­dzia­łek) w godzi­nach od 9:00 do 15:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców ww. budynku.
Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie przepraszamy.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – prace konserwacyjne w węzłach cieplnych

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. (daw­niej NYSAGAZ Sp. z o.o.) od dnia 1 mar­ca 2016 r. jest wła­ści­cie­lem Cie­płow­ni Rega­ty, nato­miast od dnia 1 sierp­nia 2016 r. sie­ci ciepl­nej wraz z węzła­mi ciepl­ny­mi, któ­re zasi­la­ją trzy wspól­no­ty miesz­ka­nio­we oraz gru­pę domów jed­no­ro­dzin­nych na tere­nie Osie­dla Rega­ty w War­sza­wie. Spół­ka od sierp­nia 2016  r.  reali­zu­je dosta­wy cie­pła wytwa­rza­ne­go w Cie­płow­ni Rega­ty do swo­ich klientów.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się zakoń­cze­niem pierw­sze­go sezo­nu grzew­cze­go, w cza­sie któ­re­go sys­tem cie­płow­ni­czy eks­plo­ato­wa­ny jest przez Spół­kę, pod­ję­to decy­zję o kom­plek­so­wej inspek­cji węzłów ciepl­nych na tere­nie Osie­dla Regaty.

W dniu 12.04.2017 r. prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła inspek­cja tech­nicz­na wszyst­kich węzłów ciepl­nych na tere­nie Osie­dla Rega­ty. W trak­cie inspek­cji stwier­dzo­no drob­ne uster­ki będą­ce kon­se­kwen­cją eks­plo­ata­cji insta­la­cji. W opar­ciu o wnio­ski z prze­pro­wa­dzo­nej inspek­cji opra­co­wa­no har­mo­no­gram prac zwią­za­nych z likwi­da­cją uste­rek w poszcze­gól­nych węzłach ciepl­nych oraz doko­na­no zaku­pu czę­ści zamien­nych, arma­tu­ry i pod­ze­spo­łów nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dze­nia napraw i remon­tów pla­no­wych. Wśród zin­wen­ta­ry­zo­wa­nych uste­rek naj­czę­ściej poja­wia­ły się drob­ne prze­cie­ki na połą­cze­niach gwin­to­wa­nych, śla­dy koro­zji oraz nie­spraw­na sygna­li­za­cja pra­cy pomp.

W ramach reali­zo­wa­nych prac, dodat­ko­wo roz­bu­do­wa­ny zosta­nie sys­tem zdal­ne­go nad­zo­ru nad pra­cą węzłów ciepl­nych, poprzez mon­taż kolej­nych ele­men­tów Sys­te­mu Moni­to­rin­gu Odle­głych Kotłow­ni. Roz­bu­do­wa sys­te­mu o kolej­ne węzły pozwo­li roz­sze­rzyć zakres zdal­ne­go moni­to­rin­gu para­me­trów cie­pła dostar­cza­ne­go do insta­la­cji odbior­czych na tere­nie Osie­dla Rega­ty, przy­spie­szy pro­ces iden­ty­fi­ka­cji awa­rii i uste­rek oraz reago­wa­nia na zmia­ny zapo­trze­bo­wa­nia na ciepło.

Pra­ce zwią­za­ne z usu­wa­niem zin­wen­ta­ry­zo­wa­nych uste­rek roz­pocz­ną się w dniu 24 maja br. (czwar­tek) i potrwa­ją do koń­ca czerw­ca br. Poni­żej zamiesz­cza­my har­mo­no­gram prac, któ­ry będzie suk­ce­syw­nie aktualizowany:

  • 24 i 25 maja 2017 r. (śro­da, czwar­tek): ul. Żeglu­gi Wiśla­nej 8A (prze­wi­dy­wa­na prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej w godz. 9.00 – 15.00 każ­de­go dnia pro­wa­dze­nia prac);
  • 26 i 29 maja 2017 r. (pią­tek, ponie­dzia­łek): ul. Żeglu­gi Wiśla­nej 8 (prze­wi­dy­wa­na prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej w godz. 9.00 – 15.00 każ­de­go dnia pro­wa­dze­nia prac).