PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. (wcze­śniej NYSAGAZ Sp. z o.o.) jest kon­ce­sjo­no­wa­nym przed­się­bior­stwem zaj­mu­ją­cym się wytwa­rza­niem, prze­sy­ła­niem i dys­try­bu­cją cie­pła oraz wytwa­rza­niem ener­gii elek­trycz­nej w wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji gazo­wej, a tak­że doradz­twem tech­nicz­nym w ww. zakre­sie. Spół­ka kon­cen­tru­je się na wdra­ża­niu nowo­cze­snych roz­wią­zań tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, któ­rych celem jest:

 • reali­za­cja nowych pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych pole­ga­ją­cych na budo­wie źró­deł wytwór­czych (kotłow­nie gazo­we, gazo­we ukła­dy koge­ne­ra­cyj­ne, powietrz­ne pom­py cie­pła itp.);
 • reali­za­cja pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych ukie­run­ko­wa­nych na popra­wę jako­ści powie­trza atmos­fe­rycz­ne­go oraz likwi­da­cję niskiej emi­sji, m.in. poprzez wymia­nę węglo­wych źró­deł na źró­dła gazowe;
 • reali­za­cja pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych ukie­run­ko­wa­nych na popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej insta­la­cji ener­ge­tycz­nych (źró­dła cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej, sys­te­my dys­try­bu­cji ciepła);
 • świad­cze­nie usług ukie­run­ko­wa­nych na ogra­ni­cza­nie kosz­tów dostaw cie­pła do odbior­ców koń­co­wych (m.in. poprzez wydzier­ża­wia­nie od klien­tów źró­deł wytwór­czych i prze­pro­wa­dza­nie pro­ce­su opty­ma­li­za­cji kosz­tów wytwa­rza­nia ciepła);
 • roz­wój ofer­ty produktowej.

Spół­ka peł­ni funk­cję cen­trum kom­pe­ten­cyj­ne­go Gru­py Kapi­ta­ło­wej PGNiG TERMIKA w obsza­rze ener­ge­ty­ki roz­pro­szo­nej, reali­zu­je stra­te­gię całej Gru­py Kapi­ta­ło­wej Pol­skie­go Gór­nic­twa Naf­to­we­go i Gazow­nic­twa w obsza­rze roz­wo­ju gazo­wych ukła­dów koge­ne­ra­cyj­nych i tri­ko­ge­ne­ra­cyj­nych małej i śred­niej mocy.

Kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie w obsza­rze wytwa­rza­nia cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej w sko­ja­rze­niu zdo­by­te na ryn­ku pol­skim oraz wspar­cie w posta­ci zaso­bów Gru­py Kapi­ta­ło­wej Pol­skie­go Gór­nic­twa Naf­to­we­go i Gazow­nic­twa oraz Ban­ku Ochro­ny Śro­do­wi­ska S.A. pozwa­la­ją nam ofe­ro­wać Klien­tom korzyst­ne warun­ki współpracy.

Obszar działalności

Spół­ka pro­wa­dzi dzia­łal­ność na tere­nie całe­go kra­ju, a swo­je źró­dła wytwór­cze posia­da aktu­al­nie na tere­nie dwu­na­stu woje­wództw: dol­no­ślą­skie, kujaw­sko-pomor­skie, lubu­skie, lubel­skie, mało­pol­skie, mazo­wiec­kie, pod­kar­pac­kie, pomor­skie, ślą­skie, war­miń­sko-mazur­skie, wiel­ko­pol­skie, zachodniopomorskie.

Ist­nie­ją­ce źró­dła wytwórcze:

 1. Bytom Odrzań­ski
 2. Świe­ra­dów Zdrój
 3. Bia­ły Bór
 4. Olsz­tyn
 5. Gdańsk
 6. Byd­goszcz
 7. Tuchów
 8. Rze­szów
 9. Mła­wa
 10. Zie­le­nie­wo
 11. Gol­cze­wo
 12. Cho­ci­wel
 13. Krze­szo­wi­ce
 14. Śrem
 15. Radzy­min
 16. Żory
 17. Jadwi­sin
 18. Lądek-Zdrój
 19. Czar­na
 20. Mrze­ży­no
 21. Dźwi­rzy­no
 22. Kry­ni­ca-Zdrój
 23. Wisła
 24. Złoc­kie
 25. Zako­pa­ne
 26. Kon­stan­cin-Jezior­na
 27. Koło­brzeg
 28. Dąb­ki
 29. Jastrzę­bie-Zdrój
 30. Toruń
 31. War­sza­wa
 32. Dywi­ty
 33. Dęblin
 34. Prze­myśl

 

Kotłownie lokalne

Spół­ka pro­wa­dzi eks­plo­ata­cję kil­ku­dzie­się­ciu kotłow­ni gazo­wych o mocy od 100 do 300 kW zasi­la­ją­cych bez­po­śred­nio blo­ki mieszkalne.

Kotłownie zbiorcze

Spół­ka pro­wa­dzi rów­nież eks­plo­ata­cję kil­ku­na­stu kotłow­ni o mocach od 500 do 800 kW zasi­la­ją­cych gru­py kil­ku budynków.

 

 

Kotłownie osiedlowe

Spół­ka pro­wa­dzi rów­nież eks­plo­ata­cję źró­deł wytwór­czych o mocach od 1 do 7 MW w dedy­ko­wa­nych budyn­kach, któ­re zasi­la­ją blo­ki miesz­kal­ne oraz domy jed­no­ro­dzin­ne. Cie­pło jest roz­pro­wa­dza­ne sie­cią cie­płow­ni­czą z wyko­rzy­sta­niem indy­wi­du­al­nych węzłów cieplnych.

Kotłownie miejskie

Spół­ka pro­wa­dzi eks­plo­ata­cję kotłow­ni miej­skiej w Dębli­nie (Cen­tral­na Cie­płow­nia w Dębli­nie). Jej wła­ści­cie­lem jest Skarb Pań­stwa, a zarzą­dza­na jest przez Agen­cję Mie­nia Woj­sko­we­go Oddział Regio­nal­ny w Lubli­nie. W Cie­płow­ni zain­sta­lo­wa­ne są dwa kotły węglo­we WRp-12 nr 1 i WR-25 nr 2. Rocz­ny wolu­men sprze­da­ży cie­pła kształ­tu­je się na pozio­mie ok. 200 tys. GJ. Miej­ska sieć cie­płow­ni­cza o dłu­go­ści ponad 16 km zasi­la 62 odbior­ców zapew­nia­jąc dosta­wy cie­pła przez cały rok. Moc zamó­wio­na przez odbior­ców wyno­si ok. 38 MW.

Aktu­al­nie fina­li­zo­wa­ne są pra­ce zwią­za­ne z reali­za­cją zada­nia inwe­sty­cyj­ne­go pn.: “Moder­ni­za­cja Insta­la­cji Oczysz­cza­nia Spa­lin dla kotłów WR-25 nr 2 i WRp-12 nr 1”. W ramach zada­nia inwe­sty­cyj­ne­go zamon­to­wa­ny został filtr wor­ko­wy dla kotła WR-25 nr 2 oraz układ kana­łów umoż­li­wia­ją­cy pra­cę kotła WRp-12 nr 1 z tym fil­trem wor­ko­wym. Po zakoń­cze­niu moder­ni­za­cji Cen­tral­na Cie­płow­nia w Dębli­nie istot­nie ogra­ni­czy emi­sję pyłów do powie­trza (do pozio­mu 30 mg/Nm3), a jej para­me­try zosta­ną dosto­so­wa­ne do wymo­gów wyni­ka­ją­cych z Dyrek­ty­wy MCP.

Zespoły kogeneracyjne

Spół­ka pro­wa­dzi rów­nież eks­plo­ata­cję gazo­wych ukła­dów koge­ne­ra­cyj­nych oraz tri­ge­ne­ra­cyj­nych (współ­pra­cu­ją­cych z chło­dziar­ka­mi absorp­cyj­ny­mi). Źró­dło wytwór­cze wypo­sa­żo­ne w gazo­wy agre­gat koge­ne­ra­cyj­ny zapew­nia pokry­cie pod­sta­wy zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło na potrze­by cie­płej wody użyt­ko­wej (c.w.u.) pro­duk­cją jed­nost­ki koge­ne­ra­cyj­nej, z kolei kotły gazo­we peł­nią funk­cję źró­deł szczy­to­wo-rezer­wo­wych (zapew­nia­ją pokry­cie szczy­to­we­go zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło oraz peł­nią funk­cję źró­dła rezer­wo­we­go w okre­sach prze­glą­dów i remon­tów pla­no­wych jed­no­stek koge­ne­ra­cji). Ener­gia elek­trycz­na wytwa­rza­na w jed­nost­kach koge­ne­ra­cji sprze­da­wa­na jest bez­po­śred­nio do klien­tów, zapew­nia pokry­cie potrzeb wła­snych obiek­tów, w któ­rych jed­nost­ki koge­ne­ra­cji są zabu­do­wa­ne oraz innych obiek­tów nale­żą­cych do Spół­ki (z wyko­rzy­sta­niem zasa­dy TPA). Powsta­ją­ce nad­wyż­ki ener­gii elek­trycz­nej odsprze­da­wa­ne są do lokal­nej sie­ci elektroenergetycznej.

 

 

 

Co wyróżnia naszą ofertę?

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. jest mikro­przed­się­bior­stwem mul­tie­ner­ge­tycz­nym, pod­cho­dzą­cym z dużą sta­ran­no­ścią do każ­de­go posia­da­ne­go źró­dła wytwór­cze­go. Spół­ka dokła­da sta­rań, by swo­ją ofer­tę dopa­so­wać do indy­wi­du­al­nych wyma­gań Klien­tów i dostar­czać usłu­gi naj­wyż­szej jako­ści po kon­ku­ren­cyj­nych cenach.

Spół­ka świad­czy usłu­gi zarów­no dla klien­tów prze­my­sło­wych, komu­nal­nych, jak i jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go na tere­nie całe­go kra­ju. Ofer­ta Spół­ki obej­mu­je kom­plek­so­we i ela­stycz­ne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne i han­dlo­we dopa­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb Klien­tów. Mając na uwa­dze ocze­ki­wa­nia Klien­tów doty­czą­ce zapew­nie­nia kom­for­tu ciepl­ne­go na kon­ku­ren­cyj­nych warun­kach ceno­wych, Spół­ka w toku pro­wa­dzo­nych nego­cja­cji uzgad­nia z Klien­ta­mi korzyst­ny dla obu stron model współpracy.

Jed­nym z ofe­ro­wa­nych Klien­tom warian­tów współ­pra­cy jest budo­wa przez Spół­kę nowe­go źró­dła wytwór­cze­go o para­me­trach dopa­so­wa­nych do potrzeb klien­ta (m.in. w dro­dze zastą­pie­nia wyeks­plo­ato­wa­ne­go źró­dła nale­żą­ce­go do Klien­ta). W takim warian­cie współ­pra­cy Spół­ka odpo­wia­da za wszel­kie kwe­stie zwią­za­ne z wyko­ny­wa­niem pro­jek­tów, uzy­ski­wa­niem pozwo­leń i decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych, pono­sze­niem nakła­dów finan­so­wych na budo­wę insta­la­cji, a następ­nie zapew­nie­nia jej bie­żą­cej eks­plo­ata­cji przez okres 10–15 lat. Po stro­nie Klien­ta pozo­sta­ją jedy­nie skal­ku­lo­wa­ne kosz­ty zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej i ciepła/chłodu po cenach kon­ku­ren­cyj­nych w sto­sun­ku do ofert innych dostawców.

W warian­cie współ­pra­cy doty­czą­cym już ist­nie­ją­cych źró­deł wytwór­czych Spół­ka ofe­ru­je Klien­tom (m.in. Spół­dziel­niom oraz Wspól­no­tom Miesz­ka­nio­wym, przed­się­bior­stwom komu­nal­nym) moż­li­wość pod­ję­cia współ­pra­cy opar­ty o wydzier­ża­wie­nie przez Spół­kę obiek­tów wytwór­czych (kotłow­nie gazo­we, solar­ne źró­dła cie­pła itp.) nale­żą­cych do Klien­ta. W ofe­ro­wa­nym mode­lu współ­pra­cy Spół­ka odpo­wia­da za cało­kształt spraw zwią­za­nych z eks­plo­ata­cją wydzier­ża­wio­nych źró­deł wytwór­czych, pono­si kosz­ty ich funk­cjo­no­wa­nia, w tym kosz­ty bie­żą­ce­go ser­wi­so­wa­nia i prze­glą­dów oraz pokry­wa kosz­ty zwią­za­ne z usu­wa­niem bie­żą­cych awa­rii (usłu­gi ser­wi­so­wa­nia źró­deł wytwór­czych mogą zostać prze­ję­te przez per­so­nel Spół­ki lub powie­rzo­ne dotych­cza­so­wym part­ne­rom Klien­ta). Po stro­nie Klien­ta pozo­sta­je jedy­nie zakup cie­pła od Spół­ki po cenach kon­ku­ren­cyj­nych w sto­sun­ku do kosz­tów samo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia tych źró­deł. Pod­kre­śle­nia wyma­ga fakt, iż spół­ka PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. jest kon­ce­sjo­no­wa­nym przed­się­bior­stwem cie­płow­ni­czym, dla­te­go ceny i staw­ki opłat, któ­re obo­wią­zu­ją w roz­li­cze­niach z Klien­ta­mi są naj­pierw uzgad­nia­ne mię­dzy Stro­na­mi Umo­wy, a następ­nie zatwier­dza­ne przez Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki, co dla Klien­tów sta­no­wi dodat­ko­wą gwa­ran­cję kon­ku­ren­cyj­no­ści cen ciepła.