PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. (dalej „PTER”) uru­cho­mi­ła ogól­no­pol­ski pro­gram pod nazwą „Popra­wa Efek­tyw­no­ści Ener­ge­tycz­nej w Budyn­kach  Miesz­kal­nych”, któ­re­go głów­nym bene­fi­cjen­tem są Spół­dziel­nie Mieszkaniowe.

Program „Poprawy Efektywności Energetycznej w Budynkach  Mieszkalnych”

W ramach Pro­gra­mu „Popra­wy Efek­tyw­no­ści Ener­ge­tycz­nej w Budyn­kach  Miesz­kal­nych” PTER ofe­ru­je Zarzą­dom Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wych mię­dzy inny­mi reali­za­cję przed­się­wzięć inwe­sty­cyj­nych oraz świad­cze­nie usług w sys­te­mie ESCO (pole­ga­ją­cym w skró­cie na spła­ca­niu inwe­sty­cji z gene­ro­wa­nych oszczęd­no­ści), zapew­nia­jąc jed­no­cze­sne finan­so­wa­nie reali­zo­wa­nych dzia­łań ze środ­ków wła­snych Gru­py Kapi­ta­ło­wej Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Gazow­nic­two (dalej „GK PGNiG”). Pro­gram obej­mu­je swo­im zakre­sem m.in. nastę­pu­ją­ce działania:

 1. Regu­la­cję hydrau­licz­ną insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia (dalej „c.o.”) oraz cie­płej wody użyt­ko­wej (dalej „c.w.u.”), pole­ga­ją­cą na: 
  • mon­ta­żu zawo­rów ter­mo­sta­tycz­nych dyna­micz­nych RADV z gło­wi­cą gazo­wą na grzej­ni­kach c.o.;
  • mon­taż zawo­rów ter­mo­sta­tycz­nych MTCV na insta­la­cjach c.w.u.;
  • budo­wę sys­te­mów sepa­ra­cji powie­trza i zanie­czysz­czeń VacuProtectSET.
 2. Budo­wę odna­wial­nych źró­deł wytwór­czych ener­gii elek­trycz­nej na potrze­by zasi­la­nia czę­ści wspól­nych budyn­ków (win­dy, oświe­tle­nie, wen­ty­la­cja) oraz wspie­ra­nia pro­duk­cji c.w.u., z wyko­rzy­sta­niem roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych opar­tych m.in. o: 
  • modu­ły fotowoltaiczne;
  • zasob­ni­ki c.w.u. wypo­sa­żo­ne w grzał­ki elektryczne;
  • gazo­we jed­nost­ki kogeneracyjne.
 3. Świad­cze­nie usług w obsza­rze wytwa­rza­nia cie­pła na potrze­by insta­la­cji c.o. i c.w.u., z wyko­rzy­sta­niem róż­no­rod­nych mode­li biz­ne­so­wych, tj.: 
  • budo­wa wyso­ko­spraw­nych kotłow­ni gazo­wych zin­te­gro­wa­nych z insta­la­cja­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi i pom­pa­mi cie­pła (w roz­ma­itych, wspól­nie uzgad­nia­nych z klien­ta­mi konfiguracjach);
  • budo­wa tzw. „wyspo­wych” sys­te­mów ciepłowniczych;
  • kom­plek­so­wa moder­ni­za­cja źró­deł wytwór­czych nale­żą­cych do Spół­dziel­ni Mieszkaniowych;
  • dzier­ża­wa źró­deł wytwór­czych nale­żą­cych do Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wych w krótko‑, śred­nio- i dłu­go­ter­mi­no­wych hory­zon­tach czasowych;
  • zakup zde­ka­pi­ta­li­zo­wa­nych źró­deł wytwór­czych nale­żą­cych do Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wych, w celu ich kom­plek­so­wej moder­ni­za­cji lub rozbudowy;
  • świad­cze­nie usług z zakre­su out­so­ur­cin­gu ener­ge­tycz­ne­go na rzecz Spół­dziel­ni Mieszkaniowych.

Co to jest ESCO?

ESCO, czy­li Ener­gy Servi­ce Com­pa­ny to for­mu­ła reali­za­cji dzia­łań słu­żą­cych oszczęd­no­ści ener­gii we współ­pra­cy z pod­mio­tem spe­cja­li­zu­ją­cym się w świad­cze­niu usług mul­tie­ner­ge­tycz­nych. Celem przed­się­wzięć reali­zo­wa­nych w for­mu­le ESCO jest popra­wa efek­tyw­no­ści gospo­da­ro­wa­nia ener­gią, pro­wa­dzą­ca do wymier­nych efek­tów eko­no­micz­nych, idą­cych w parze z dba­ło­ścią o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Przed­się­wzię­cia w for­mu­le ESCO reali­zo­wa­ne są w obsza­rach, w któ­rych ener­gia nie jest wyko­rzy­sty­wa­na w spo­sób efek­tyw­ny ze wzglę­du na nie­świa­do­mość klien­tów lub brak fun­du­szy na reali­za­cję koniecz­nych moder­ni­za­cji lub inwestycji.

Z uwa­gi na kom­plek­so­wy cha­rak­ter roz­wią­zań w zakre­sie popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej ofe­ro­wa­nych w ramach Pro­gra­mu „Popra­wy Efek­tyw­no­ści Ener­ge­tycz­nej w Budyn­kach  Miesz­kal­nych”, któ­ry wpi­su­je się w Euro­pej­ski Zie­lo­ny Ład, tj. plan dzia­łań na rzecz zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki UE, Spół­ka pla­nu­je uczest­nic­two w cyklu kon­fe­ren­cji i semi­na­riów orga­ni­zo­wa­nych przez Zarząd Związ­ku Rewi­zyj­ne­go Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wych RP oraz cyklicz­ną publi­ka­cję arty­ku­łów tema­tycz­nych w cza­so­pi­smach poru­sza­ją­cych tema­ty­kę spół­dziel­czo­ści mieszkaniowej.