Spół­ka pro­wa­dzą­ca dotych­czas dzia­łal­ność jako NYSAGAZ Sp. z o.o., 9 mar­ca 2017 r. zmie­ni­ła nazwę na PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. (PTER sp. z o.o.). Spół­ka jest kon­ce­sjo­no­wa­nym przed­się­bior­stwem zaj­mu­ją­cym się wytwa­rza­niem, prze­sy­ła­niem i dys­try­bu­cją cie­pła oraz wytwa­rza­niem ener­gii elek­trycz­nej w koge­ne­ra­cji. Jej źró­dła wytwór­cze zlo­ka­li­zo­wa­ne są na tere­nie dwu­na­stu województw.

Dzia­łal­ność spół­ki kon­cen­tru­je się na seg­men­cie ener­ge­ty­ki roz­pro­szo­nej, obejmującym:

  • lokal­ne kotłow­nie gazo­we o mocach 100–300 kWt zasi­la­ją­ce bez­po­śred­nio miesz­kań­ców budyn­ków wielorodzinnych;
  • lokal­ne kotłow­nie gazo­we o mocach 500–800 kWt zasi­la­ją­ce gru­py budyn­ków wielorodzinnych;
  • kotłow­nie cen­tral­ne o mocach 1.000–41.075 kWt zasi­la­ją­ce obiek­ty prze­my­sło­we oraz lokal­ne sys­te­my ciepłownicze;
  • gazo­we jed­nost­ki koge­ne­ra­cyj­ne o mocach 66–2.599 kWe.

Mając na uwa­dze potrze­bę popra­wy jako­ści powie­trza na obsza­rze Pol­ski, a tak­że prak­tycz­ną reali­za­cję celów dyrek­ty­wy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w spra­wie jako­ści powie­trza i czyst­sze­go powie­trza dla Euro­py, PTER sp. z o.o. w struk­tu­rach GK PGNiG TERMIKA reali­zu­je przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne z zakre­su likwi­da­cji niskiej emi­sji na lokal­nych ryn­kach energii.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy wspól­no­ty miesz­ka­nio­we, spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we, dewe­lo­pe­rów, jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz przed­się­bior­ców zain­te­re­so­wa­nych budo­wą lub moder­ni­za­cją wła­snych źró­deł cie­pła, a nie dys­po­nu­ją­cych środ­ka­mi finan­so­wy­mi na zre­ali­zo­wa­nie inwe­sty­cji. Gwa­ran­tu­je­my wybu­do­wa­nie insta­la­cji, jej sfi­nan­so­wa­nie i pro­wa­dze­nie wie­lo­let­niej eks­plo­ata­cji mająt­ku cie­płow­ni­cze­go, zapew­nia­jąc kon­ku­ren­cyj­ne ceno­wo dosta­wy ciepła.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych obni­że­niem kosz­tów pozy­ski­wa­nia cie­pła zapra­sza­my rów­nież do współ­pra­cy pole­ga­ją­cej na wydzier­ża­wie­niu spół­ce posia­da­ne­go mająt­ku cie­płow­ni­cze­go, z moż­li­wo­ścią jego sprze­da­ży w przy­szło­ści. Zapew­nia­my prze­pro­wa­dze­nie grun­tow­nej opty­ma­li­za­cji mająt­ku cie­płow­ni­cze­go, któ­ra skut­ko­wać będzie niż­szy­mi kosz­ta­mi pozy­ski­wa­nia ciepła.