Magdalena Nowicka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absol­went­ka pra­wa na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go a tak­że stu­diów pody­plo­mo­wych w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie – „Aka­de­mia euro­pej­skie­go i pol­skie­go pra­wa spół­ek” oraz „Aka­de­mia Energetyki”.
Ukoń­czy­ła apli­ka­cję rad­cow­ską, pro­wa­dzo­ną przez Okrę­go­wą Izbę Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie, uzy­sku­jąc wpis na listę rad­ców praw­nych. Posia­da cer­ty­fi­ka­ty Appro­ved Com­plian­ce Offi­cer i Appro­ved ESG Officer.
Pani Mag­da­le­na Nowic­ka posia­da wie­lo­let­nie doświad­cze­nie zawo­do­we jako rad­ca praw­ny jak rów­nież doświad­cze­nie kor­po­ra­cyj­ne. Prze­pro­wa­dza­ła pro­ce­sy połą­cze­nia, wydzie­le­nia i wnie­sie­nia zor­ga­ni­zo­wa­nej czę­ści przed­się­bior­stwa spół­ek, pro­wa­dzi­ła postę­po­wa­nia sądowe.
Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła w spół­kach z udzia­łem Skar­bu Pań­stwa oraz w pod­mio­tach z sek­to­ra pry­wat­ne­go, w tym w dużych gru­pach kapitałowych.
Pani Mag­da­le­na Nowic­ka aktu­al­nie zatrud­nio­na jest w PGNiG TERMIKA S.A. na sta­no­wi­sku Dyrek­to­ra Biu­ra Kor­po­ra­cyj­ne­go – Rad­cy Praw­ne­go, a z Gru­pą Kapi­ta­ło­wą PGNiG TERMIKA zwią­za­na jest od roku 2017.
Posia­da upraw­nie­nia dla kan­dy­da­tów na człon­ka rad nad­zor­czych z udzia­łem Skar­bu Państwa.

Magdalena Góras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absol­went­ka stu­diów mene­dżer­skich MBA, Pody­plo­mo­wych Stu­diów Admi­ni­stro­wa­nia Fun­du­sza­mi Unij­ny­mi w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej, socjo­lo­gii i Stu­dium Gene­ra­le Euro­pa na Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie oraz Pody­plo­mo­wych Stu­diów z zakre­su Gór­nic­twa otwo­ro­we­go złóż węglo­wo­do­rów w Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Ukoń­czy­ła szko­le­nia m.in. Aka­de­mię Zarzą­dza­nia Pro­jek­ta­mi, Stu­dium Zamó­wień Publicz­nych, Sku­tecz­ne Zarzą­dza­nie Pro­jek­ta­mi, Szko­łę Przy­wódz­twa Insty­tu­tu Wol­no­ści w zakre­sie Energetyki.
Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła w admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, samo­rzą­do­wej oraz w spół­kach Skar­bu Państwa.
Pani Mag­da­le­na Góras aktu­al­nie zatrud­nio­na jest na sta­no­wi­sku Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Współ­pra­cy Insty­tu­cjo­nal­nej, Inno­wa­cji i Zarzą­dza­nia Pro­jek­ta­mi w PGNiG TERMIKA SA, a z GK PGNiG zwią­za­na jest od roku 2016.
Posia­da upraw­nie­nia dla kan­dy­da­tów na człon­ka rad nad­zor­czych z udzia­łem Skar­bu Państwa.

Teresa Figlarz – Członek Rady Nadzorczej

Absol­went­ka stu­diów mene­dżer­skich MBA Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Pody­plo­mo­wych Stu­diów zarzą­dza­nie logi­stycz­ne w przed­się­bior­stwie w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, obec­nie w trak­cie Pody­plo­mo­wych Stu­diów wyce­ny nie­ru­cho­mo­ści w Szko­le Głów­nej Handlowej.
Ukoń­czy­ła m.in. Aka­de­mię Mena­dże­rów, Scrum Master, kurs audi­to­ra wio­dą­ce­go AQAP/ISO, szko­le­nia z zakre­su zamó­wień publicz­nych oraz ubez­pie­czeń mająt­ko­wych i zarzą­dza­nia ryzykiem.
Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła w sek­to­rze pry­wat­nym, admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej oraz w spół­kach Skar­bu Państwa.
Pani Tere­sa Figlarz aktu­al­nie zatrud­nio­na jest na sta­no­wi­sku Dyrek­to­ra Biu­ra Zarzą­dza­nia Mająt­kiem w Pol­skiej Gru­pie Zbro­je­nio­wej S.A.
Posia­da upraw­nie­nia dla kan­dy­da­tów na człon­ka rad nad­zor­czych z udzia­łem Skar­bu Państwa.

Jacek Śliwczyński – Członek Rady Nadzorczej

Absol­went Wydzia­łu Ener­go­fi­zy­ki Moskiew­skie­go Insty­tu­tu Ener­ge­tycz­ne­go, o spe­cja­li­za­cji Elek­trow­nie Jądro­we i Wypo­sa­że­nie. Absol­went stu­diów pody­plo­mo­wych MBA dla Inży­nie­rów w Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go w Warszawie.
Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wał w obsza­rach pro­duk­cji w Elek­trow­ni Sta­lo­wa Wola i Elek­tro­cie­płow­niach War­szaw­skich (EW, Vat­ten­fall Heat Poland, PGNiG TERMIKA). W swo­jej karie­rze zawo­do­wej, prze­szedł wszyst­kie szcze­ble ope­ra­cyj­ne i mena­dżer­skie, włącz­nie do sta­no­wisk Dyrek­to­rów Zakła­dów, Ec Sie­kier­ki i C Kawę­czyn oraz Ec Żerań i Źró­deł Lokalnych.
Jako przed­sta­wi­ciel obsza­ru pro­duk­cji, uczest­ni­czył w wie­lu pro­jek­tach orga­ni­za­cyj­nych i inwe­sty­cyj­nych, w tym w naj­więk­szych, jak: Aku­mu­la­tor Cie­pła, Mokra Insta­la­cja Odsiar­cza­nia Spa­lin w Ec Sie­kier­ki, Blok Gazo­wo-Paro­wy, Kotłow­nie Gazo­we w Ec Żerań czy Blok Flu­idal­ny w Ec Zofiów­ka (PTEP).
Aktu­al­nie zatrud­nio­ny jest na sta­no­wi­sku Dyrek­to­ra Pio­nu Eks­plo­ata­cji w PGNiG TERMIKA S.A.
Posia­da upraw­nie­nia dla kan­dy­da­tów na człon­ka rad nad­zor­czych z udzia­łem Skar­bu Państwa.