PGNiG TERMIKA SA (www.termika.pgnig.pl) jest jedy­nym Wspól­ni­kiem obej­mu­ją­cym 100% udzia­łów w kapi­ta­le zakła­do­wym PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.