Jarosław Dobrowolski – Prezes Zarządu

Absol­went Wydzia­łu Bio­lo­gii i Ochro­ny Śro­do­wi­ska Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Mena­dżer z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych. W swo­jej boga­tej karie­rze zawo­do­wej peł­nił funk­cję m.in. Pre­ze­sa Zarzą­du FOM­POL-Fabry­ka opa­ko­wań mul­ti­me­dial­nych sp. z o.o., Pre­ze­sa Zarzą­du Euro-Eko Media sp. z o.o., Pre­ze­sa Zarzą­du Euro-Eko sp. z o.o. oraz Pre­ze­sa Zarzą­du Euro­Mag sp. z o.o. . Posia­da doświad­cze­nie mene­dżer­skie w bran­ży odpa­do­wej, pro­duk­cyj­nej, agen­cyj­no-sprze­da­żo­wej oraz ochro­ny śro­do­wi­ska, moder­ni­za­cji źró­deł wytwa­rza­nia ener­gii, popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Pro­wa­dził tak­że dzia­łal­ność eks­perc­ką i dorad­czą w obsza­rze inwe­sty­cyj­no-tech­no­lo­gicz­nym w zakre­sie zaku­pu i trans­fe­ru spa­lar­ni odpa­dów bez­piecz­nych jak i nie­bez­piecz­nych, tech­no­lo­gii ochro­ny śro­do­wi­ska, tech­no­lo­gii uniesz­ko­dli­wia­nia pesty­cy­dów i recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Zaj­mo­wał się doradz­twem inwe­sty­cyj­nym, pozy­ski­wa­niem stra­te­gicz­nych kon­tra­hen­tów oraz opra­co­wy­wa­niem i wdra­ża­niem pro­jek­tów zwięk­sza­ją­cych obro­ty i zyski firm. Sku­tecz­nie przy­go­to­wał i wdra­żał pro­gra­my restruk­tu­ry­za­cyj­ne oraz napraw­cze zapo­bie­ga­jąc upa­dło­ści przed­się­biorstw, zna­czą­co popra­wia­jąc ich ren­tow­ność. Uczest­ni­czył w pro­gra­mach opty­ma­li­za­cji eko­no­micz­no-tech­nicz­nej firm, pozy­ski­wa­nia paliw RDF, gospo­dar­ki prze­two­rzo­ny­mi odpa­da­mi, opty­ma­li­za­cji trans­por­tu. Nad­zo­ro­wał i zarzą­dzał pro­jek­ta­mi biz­ne­so­wy­mi na ryn­kach m.in. Ukrainy.
Lau­re­at Nagro­dy Gospo­dar­czej Forum Wizja Roz­wo­ju 2018 w kate­go­rii Zarzą­dza­nie. Był tak­że nomi­no­wa­nym do Nagro­dy Pre­zy­den­ta RP w kate­go­rii Eko-Fir­ma: Lider Odpo­wie­dzial­no­ści Spo­łecz­nej 2018.

Jan Michał Stępkowski – Członek Zarządu


Dołą­czył do zarzą­du PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Sp. z o.o. w 2021 r. Jest bez­po­śred­nio odpo­wie­dzial­ny za obszar fun­du­szy wspar­cia i regulacji.
Absol­went Aka­de­mii Rol­ni­czej we Wro­cła­wiu na kie­run­ku Rolnictwo.
Od 1996 r. do 2000 r. peł­nił funk­cję Zastęp­cy Dyrek­to­ra ds. Tech­nicz­nych w Miej­sko-Gmin­nym Przed­się­bior­stwie Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji w Otmu­cho­wie, a w latach 2000–2002 pia­sto­wał urząd Zastęp­cy Bur­mi­strza Otmuchowa.
Następ­nie powró­cił do pra­cy w Przed­się­bior­stwie Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji w Otmu­cho­wie, gdzie po awan­sie peł­nił funk­cję Pre­ze­sa Zarzą­du. Był odpo­wie­dzial­ny m.in. za inwe­sty­cje zwią­za­ne z ochro­ną śro­do­wi­ska oraz za nad­zór nad popraw­no­ścią wydat­ko­wa­nia środ­ków pocho­dzą­cych z fun­du­szy unij­nych. Z począt­kiem 2016 r. objął sta­no­wi­sko Dyrek­to­ra w Oddzia­le Regio­nal­nym Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa w Opolu.
W trak­cie swo­jej karie­ry zawo­do­wej ukoń­czył licz­ne kur­sy i szko­le­nia z zakre­su zarzą­dza­nia i administracji.
Doświad­czo­ny samo­rzą­do­wiec – peł­nił funk­cję rad­ne­go Rady Powia­tu Nyskie­go jako Czło­nek Komi­sji Rol­nic­twa i Ochro­ny Śro­do­wi­ska w latach 2006–2018, wcze­śniej Rad­ny Gmi­ny Otmuchów.
Posia­da ponad­to doświad­cze­nie w spra­wo­wa­niu nad­zo­ru – peł­nił funk­cję Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Nad­zor­czej Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Otmuchowie.