Gazowy układ kogeneracyjny elektrociepłowni w Przemyślu

Fundusze Europejskie / Rzeczpospolita Polska / Unia Europejska Fundusz Spójności
Nowa elek­tro­cie­płow­nia zasi­la­na gazem będzie pro­du­ko­wać cie­pło na potrze­by miej­skie­go sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go i jed­no­cze­śnie wytwa­rzać ener­gię elek­trycz­ną. Moc jed­nost­ki wyno­si 12,19 MW ener­gii ciepl­nej i 5,19 MW ener­gii elektrycznej.
Nowa elek­tro­cie­płow­nia gazo­wa w okre­sach zimo­wych będzie wspar­ciem dla ist­nie­ją­cej Cie­płow­ni Zasa­nie (obec­nie zasi­la­nej mia­łem węglo­wym), two­rząc spój­ny sys­tem cie­płow­ni­czy, zaś w okre­sach let­nich, gdy zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło jest mniej­sze, będzie ją cał­ko­wi­cie zastę­po­wać, wytwa­rza­jąc ener­gię wyłącz­nie w jed­no­st­ce gazo­wej. Prze­ło­ży się to na zmniej­sze­nie szko­dli­wych emi­sji pyłów o 4,5 tony a dwu­tlen­ku siar­ki aż o 32 tony rocz­nie. Waż­ną zale­tą elek­tro­cie­płow­ni wybu­do­wa­nej przez PGNiG TERMIKA S.A. będzie ogra­ni­cze­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla o 4300 ton rocz­nie. Dzię­ki temu prze­my­ski sys­tem ener­ge­tycz­ny będzie mógł spro­stać coraz bar­dziej restryk­cyj­nym wymo­gom ochro­ny środowiska.

Za eks­plo­ata­cję nowej EC Prze­myśl odpo­wia­da PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.

Zalety dla mieszkańców:

  • Popra­wa bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go mia­sta w zakre­sie zaopa­trze­nia w cie­pło odbior­ców zasi­la­nych z sie­ci systemowej
  • Ogra­ni­cze­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla do środowiska
  • Krok w stro­nę moder­ni­za­cji i lep­sze­go dosto­so­wa­nia ist­nie­ją­cych na tere­nie Prze­my­śla źró­deł ener­gii do wciąż zaostrza­ją­cych się wymo­gów ochro­ny środowiska

Głów­ny cel pro­jek­tu (efekt kra­jo­wy zgod­nie z meto­do­lo­gią NFO­ŚiGW), to zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej, osią­gnię­cie efek­tu eko­lo­gicz­ne­go w posta­ci zmniej­sze­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych: dwu­tlen­ku węgla o 31 927 Mg CO2/rok oraz zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii pier­wot­nej o 86 393 GJ/rok.
Pro­jekt był współ­fi­nan­so­wa­ny z Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko kwo­tą dofi­nan­so­wa­nia ~5,6 mln zł.

Podstawowe dane:

Prze­zna­cze­nie: Pro­duk­cja cie­pła na potrze­by miej­skie­go sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go w Przemyślu
Pali­wo: gaz ziem­ny
Moc elek­trycz­na brutto: 5,19 MWe
Moc ciepl­na maksymalna: 12,19 MWt
Gene­ral­ny wykonawca: Kon­sor­cjum firm Metro­log sp. z o.o. i Ferox Ener­gy Sys­tems sp. z o.o.
Inży­nier Kon­trak­tu pod­czas trwa­nia budowy: SWECO Pol­ska Sp. z o.o.
Wyko­naw­ca Gazociągu: PGNiG Tech­no­lo­gie
Teren: Miej­skie Przed­się­bior­stwo Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej w Przemyślu
Koszt inwe­sty­cji: 31,85 mln zł
Data uru­cho­mie­nia: I kwar­tał 2023 r.