VIII taryfa dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona

W dniu 4 wrze­śnia 2019r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.27.2019.8069.VIII.MŚ w spra­wie zatwier­dze­nia VIII tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – pozy­cja 201 z dnia 5 wrze­śnia 2019r.

Tary­fa zost­nie wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z dniem 1 paź­dzier­ni­ka 2019r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.27.2019.8069.VIII.MŚ Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki

 

VII taryfa dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona

W dniu 10 stycz­nia 2018r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.45.2017.2018.8069.VII-A.MK w spra­wie zatwier­dze­nia VII tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go – pozy­cja 182 z dnia 11 stycz­nia 2018r.

Tary­fa zostła wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z dniem 1 lute­go 2018r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.45.2017.2018.8069.VII-A.MK Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki

 
W dniu 12 lip­ca 2018r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.20.2018.8069.VII.MK w spra­wie zmia­ny VII tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu.

Zmia­na Tary­fy nie wią­że się ze zmia­na­mi cen i sta­wek opłat dla dotych­cza­so­wych Odbior­ców cie­pła. Likwi­da­cji ule­gły trzy gru­py tary­fo­we 22A, 23A, 24A we Wro­cła­wiu oraz doda­no sie­dem grup tary­fo­wych dot. wytwa­rza­nia cie­pła w prze­ję­tych nowych źró­dłach.

Zmia­na Tary­fy zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go – pozy­cja 3596 z dnia 12 lip­ca 2018r.

Zmie­nio­na Tary­fa zosta­nie wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z klien­ta­mi z dniem 1 sierp­nia 2018r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.20.2018.8069.VII.MK Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki