IX Taryfa dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona

W dniu 20 maja 2021r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.35.2020.8069.IX.MK w spra­wie zatwier­dze­nia IX Tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – Cie­pło, pozy­cja 149 z dnia 20 maja 2021r.

Tary­fa zosta­ła wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi z dniem 1 lip­ca 2021r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.35.2020.8069.IX.MK Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki

 
W dniu 14 paź­dzier­ni­ka 2021r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.35.2021.8069.IX.MK, zatwier­dza­ją­cą zmia­nę IX Tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – Cie­pło, pozy­cja 363 z dnia 14 paź­dzier­ni­ka 2021r.

Zmie­nio­na Tary­fa zosta­ła wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi z dniem 1 listo­pa­da 2021r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.35.2021.8069.IX.MK Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki

 
W dniu 24 lute­go 2022r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.60.2021.8069.IX.DB, zatwier­dza­ją­cą zmia­nę IX Tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – Cie­pło, pozy­cja 123 z dnia 24 lute­go 2022r.

Zmie­nio­na Tary­fa zosta­ła wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi z dniem 11 mar­ca 2022r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.60.2021.8069.IX.DB Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki

 
W dniu 14 kwiet­nia 2022r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.13.2022.8069.IX.DB, zatwier­dza­ją­cą zmia­nę IX Tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – Cie­pło, pozy­cja 245 z dnia 14 kwiet­nia 2022r.

Zmie­nio­na Tary­fa zosta­nie wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi z dniem 1 maja 2022r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.13.2022.8069.IX.DB Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki

 

VIII taryfa dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona

W dniu 4 wrze­śnia 2019r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.27.2019.8069.VIII.MŚ w spra­wie zatwier­dze­nia VIII tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – pozy­cja 201 z dnia 5 wrze­śnia 2019r.

Tary­fa zosta­ła wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z dniem 1 paź­dzier­ni­ka 2019r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.27.2019.8069.VIII.MŚ Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki

 
W dniu 23 lip­ca 2020r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.8.2020.8069.VIII.MK w spra­wie zmia­ny VIII tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Zmia­nie ule­gły staw­ki dla ist­nie­ją­cej gru­py tary­fo­wej 22A Dywi­ty. Doda­no tak­że czte­ry gru­py tary­fo­we dot. wytwa­rza­nia cie­pła w prze­ję­tych nowych źródłach.

Zmia­na Tary­fy zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – pozy­cja 194 z dnia 23 lip­ca 2020r.

Zmie­nio­na Tary­fa zosta­ła wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z klien­ta­mi z dniem 1 wrze­śnia 2020r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.8.2020.8069.VIII.MK Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki