XI Taryfa dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona

W dniu 17 stycz­nia 2024r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.65.2023.8069.XI.DBD w spra­wie zatwier­dze­nia XI Tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – Cie­pło, pozy­cja 24 z dnia 17 stycz­nia 2024r.

Tary­fa zosta­nie wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi z dniem 1 mar­ca 2024r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.65.2023.8069.XI.DBD Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki

 

X Taryfa dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona

W dniu 16 listo­pa­da 2022r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.29.2022.8069.X.DB w spra­wie zatwier­dze­nia X Tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – Cie­pło, pozy­cja 745 z dnia 16 listo­pa­da 2022r.

Tary­fa zosta­ła wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi z dniem 1 grud­nia 2022r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.29.2022.8069.X.DB Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki

 
W dniu 23 czerw­ca 2023r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.1.2023.8069.X.DB, zatwier­dza­ją­cą zmia­nę X Tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – Cie­pło, pozy­cja 346 z dnia 23 czerw­ca 2023r.

Zmie­nio­na Tary­fa zosta­ła wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi z dniem 1 sierp­nia 2023r.

Odbior­cy obję­ci ochro­ną wyni­ka­ją­cą z obo­wią­zy­wa­nia Usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2022r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967 ze zmia­na­mi) będą nadal roz­li­cza­ni zgod­nie z ww. Usta­wą, nie ma potrze­by skła­da­nia nowych oświad­czeń itp.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.1.2023.8069.X.DB Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki

 
W dniu 6 wrze­śnia 2023r. Pre­zes Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki wydał decy­zję nr OWR.4210.52.2023.8069.X.DBD, zatwier­dza­ją­cą zmia­nę X Tary­fy dla cie­pła PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wrocławiu.

Tary­fa zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Bran­żo­wym Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki – Cie­pło, pozy­cja 426 z dnia 6 wrze­śnia 2023r.

Zmia­na Tary­fy doty­czy doda­nia nowej gru­py tary­fo­wej doty­czą­cej odbior­ców, któ­rym cie­pło dostar­cza­ne jest bez­po­śred­nio z kotłow­ni lokal­nych zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie hote­li GEOVITA SA. Ceny cie­pła dla pozo­sta­łych odbior­ców pozo­sta­ją bez zmian.

Zmie­nio­na Tary­fa zosta­nie wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia w roz­li­cze­niach z odbior­ca­mi z dniem 1 paź­dzier­ni­ka 2023r.

  1. Decy­zja nr OWR.4210.52.2023.8069.X.DBD Pre­ze­sa Urzę­du Regu­la­cji Energetyki