Informacja dotycząca stosowania od 1 lipca 2024r. cen i stawek dostawy ciepła

Zgod­nie z nowe­li­za­cją Usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2022 r o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.), infor­mu­je­my, że w okre­sie od 1 lip­ca 2024 r. mają zasto­so­wa­nie nowe ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Usta­wy. Dla Odbior­ców innych niż okre­ślo­nych w art. 4 ust. 1 Usta­wy, będzie sto­so­wa­na aktu­al­na Tary­fa dla ciepła.

Ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy