Informacja dotycząca stosowania od 1 lipca 2024r. cen i stawek dostawy ciepła

Zgod­nie z nowe­li­za­cją Usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2022 r o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.), infor­mu­je­my, że w okre­sie od 1 lip­ca 2024 r. mają zasto­so­wa­nie nowe ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Usta­wy. Dla Odbior­ców innych niż okre­ślo­nych w art. 4 ust. 1 Usta­wy, będzie sto­so­wa­na aktu­al­na Tary­fa dla ciepła.

Ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy

Informacja dotycząca stosowania od 1 marca 2024r. cen i stawek dostawy ciepła

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art. 14 Usta­wy z dnia 8 lute­go 2023 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295) infor­mu­je­my, że w okre­sie od 01 mar­ca do 31 grud­nia 2023 r. mają zasto­so­wa­nie ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw z dnia 15 wrze­śnia 2022 r. o któ­rej mowa w art. 3a ust. 4 Usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) zgod­nie z dołą­czo­ny­mi do infor­ma­cji tabelami.

Ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw z dnia 15 wrze­śnia 2022 r.

Informacja o działaniach mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023

Sto­sow­nie do art. 7b ust. 5 usta­wy – Pra­wo ener­ge­tycz­ne, PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. prze­ka­zu­je infor­ma­cję z dzia­łań mają­cych na celu osią­gnię­cie efek­tyw­ne­go ener­ge­tycz­nie sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go, o któ­rym mowa w ust. 4 powo­ła­ne­go prze­pi­su za rok 2023: Czy­taj dalej

Informacja dotycząca stosowania od 1 marca 2023r. cen i stawek dostawy ciepła

Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art. 14 Usta­wy z dnia 8 lute­go 2023 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295) infor­mu­je­my, że w okre­sie od 01 mar­ca do 31 grud­nia 2023 r. mają zasto­so­wa­nie ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw z dnia 15 wrze­śnia 2022 r. o któ­rej mowa w art. 3a ust. 4 Usta­wy z dnia 15 wrze­śnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) zgod­nie z dołą­czo­ny­mi do infor­ma­cji tabelami.

Ceny i staw­ki opłat za cie­pło dla Odbior­ców, o któ­rych mowa w art. 4 ust. 1 Usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw z dnia 15 wrze­śnia 2022 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Sza­now­ni Państwo,
uprzej­mie infor­mu­je­my, że od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. do dnia 30 kwiet­nia 2023 r. będzie­my sto­so­wać śred­nią cenę wytwa­rza­nia cie­pła z rekom­pen­sa­tą, zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach w zakre­sie nie­któ­rych źró­deł cie­pła w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku paliw, któ­ra weszła w życie 20 wrze­śnia br.

Ciepłownia Dęblin – planowana przerwa w dostawie ciepła

Infor­mu­je­my, że, w związ­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi moder­ni­za­cyj­ny­mi Insta­la­cji Oczysz­cza­nia Spa­lin w Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie oraz prze­kład­ką sie­ci ciepl­nej na tere­nie Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej, w dniach 2 – 3 wrze­śnia 2020r. (śro­da – czwar­tek) nastą­pi prze­rwa w dosta­wie ener­gii ciepl­nej na potrze­by przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej dla wszyst­kich odbior­ców cie­pła przy­łą­czo­nych do sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dęblinie.

Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie przepraszamy.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – planowana przerwa w dostawie ciepła

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi Cie­płow­ni Rega­ty (War­sza­wa), w dniu 17 sierp­nia 2017r. (czwar­tek) w godzi­nach od 8:00 do 16:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców Osie­dla Regaty.
Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie przepraszamy.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – planowana przerwa w dostawie ciepła

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi Cie­płow­ni Rega­ty (War­sza­wa), w dniu 7 czerw­ca 2017r. (śro­da) w godzi­nach od 10:00 do 12:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców Osie­dla Regaty.
Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie przepraszamy.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – prace konserwacyjne w węźle Żeglugi Wiślanej 8A

Infor­mu­je­my, że, w zwiaz­ku z pla­no­wa­ny­mi pra­ca­mi remon­to­wy­mi węzła cie­płow­ni­cze­go zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w War­sza­wie przy ul. Żeglu­gi Wiśla­nej 8A, w dniu 5 czerw­ca 2017r. (ponie­dzia­łek) w godzi­nach od 9:00 do 15:00 nastą­pi prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej dla miesz­kań­ców ww. budynku.
Za wszyst­kie utrud­nie­nia ser­decz­nie przepraszamy.

Ciepłownia Regaty (Warszawa) – prace konserwacyjne w węzłach cieplnych

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. (daw­niej NYSAGAZ Sp. z o.o.) od dnia 1 mar­ca 2016 r. jest wła­ści­cie­lem Cie­płow­ni Rega­ty, nato­miast od dnia 1 sierp­nia 2016 r. sie­ci ciepl­nej wraz z węzła­mi ciepl­ny­mi, któ­re zasi­la­ją trzy wspól­no­ty miesz­ka­nio­we oraz gru­pę domów jed­no­ro­dzin­nych na tere­nie Osie­dla Rega­ty w War­sza­wie. Spół­ka od sierp­nia 2016  r.  reali­zu­je dosta­wy cie­pła wytwa­rza­ne­go w Cie­płow­ni Rega­ty do swo­ich klientów.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się zakoń­cze­niem pierw­sze­go sezo­nu grzew­cze­go, w cza­sie któ­re­go sys­tem cie­płow­ni­czy eks­plo­ato­wa­ny jest przez Spół­kę, pod­ję­to decy­zję o kom­plek­so­wej inspek­cji węzłów ciepl­nych na tere­nie Osie­dla Regaty.

W dniu 12.04.2017 r. prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła inspek­cja tech­nicz­na wszyst­kich węzłów ciepl­nych na tere­nie Osie­dla Rega­ty. W trak­cie inspek­cji stwier­dzo­no drob­ne uster­ki będą­ce kon­se­kwen­cją eks­plo­ata­cji insta­la­cji. W opar­ciu o wnio­ski z prze­pro­wa­dzo­nej inspek­cji opra­co­wa­no har­mo­no­gram prac zwią­za­nych z likwi­da­cją uste­rek w poszcze­gól­nych węzłach ciepl­nych oraz doko­na­no zaku­pu czę­ści zamien­nych, arma­tu­ry i pod­ze­spo­łów nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dze­nia napraw i remon­tów pla­no­wych. Wśród zin­wen­ta­ry­zo­wa­nych uste­rek naj­czę­ściej poja­wia­ły się drob­ne prze­cie­ki na połą­cze­niach gwin­to­wa­nych, śla­dy koro­zji oraz nie­spraw­na sygna­li­za­cja pra­cy pomp.

W ramach reali­zo­wa­nych prac, dodat­ko­wo roz­bu­do­wa­ny zosta­nie sys­tem zdal­ne­go nad­zo­ru nad pra­cą węzłów ciepl­nych, poprzez mon­taż kolej­nych ele­men­tów Sys­te­mu Moni­to­rin­gu Odle­głych Kotłow­ni. Roz­bu­do­wa sys­te­mu o kolej­ne węzły pozwo­li roz­sze­rzyć zakres zdal­ne­go moni­to­rin­gu para­me­trów cie­pła dostar­cza­ne­go do insta­la­cji odbior­czych na tere­nie Osie­dla Rega­ty, przy­spie­szy pro­ces iden­ty­fi­ka­cji awa­rii i uste­rek oraz reago­wa­nia na zmia­ny zapo­trze­bo­wa­nia na ciepło.

Pra­ce zwią­za­ne z usu­wa­niem zin­wen­ta­ry­zo­wa­nych uste­rek roz­pocz­ną się w dniu 24 maja br. (czwar­tek) i potrwa­ją do koń­ca czerw­ca br. Poni­żej zamiesz­cza­my har­mo­no­gram prac, któ­ry będzie suk­ce­syw­nie aktualizowany:

  • 24 i 25 maja 2017 r. (śro­da, czwar­tek): ul. Żeglu­gi Wiśla­nej 8A (prze­wi­dy­wa­na prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej w godz. 9.00 – 15.00 każ­de­go dnia pro­wa­dze­nia prac);
  • 26 i 29 maja 2017 r. (pią­tek, ponie­dzia­łek): ul. Żeglu­gi Wiśla­nej 8 (prze­wi­dy­wa­na prze­rwa w dosta­wie cie­płej wody użyt­ko­wej w godz. 9.00 – 15.00 każ­de­go dnia pro­wa­dze­nia prac).