Przetarg „Ochrona obiektu Centralnej Ciepłowni w Dęblinie w okresie: 1 września 2019 – 31 sierpnia 2020”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na dosta­wy węgla dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie.

Odpowiedzi na zadane pytania Oferentów

Odpo­wie­dzi #1 na zada­ne pyta­nia Ofe­ren­tów (2019–08-20)

Protokół z otwarcia ofert

Pro­to­kół z otwar­cia ofert

Przetarg – „Dostawy węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie” w ilości około 1360 ton

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na dosta­wy węgla dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie.

Odpowiedzi na zadane pytania Oferentów

Odpo­wie­dzi #1 na zada­ne pyta­nia Ofe­ren­tów (2019–07-08)

Protokół z otwarcia ofert

Pro­to­kół z otwar­cia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogło­sze­nie o wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Na pod­sta­wie § 1 Uchwa­ły nr 2 Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu z dnia 11 czerw­ca 2019 r. uru­cho­mio­no postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na Pre­ze­sa Zarzą­du następ­nej kaden­cji spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.

Pli­ki do pobra­nia:

  1. Ogło­sze­nie o postę­po­wa­niu
  2. Zgło­sze­nie kan­dy­da­ta
  3. Oświad­cze­nie kan­dy­da­ta

Przetarg – „Zakup i dostawy węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na dosta­wy węgla dla Cen­tral­nej Cie­płow­ni w Dębli­nie.

Protokół z otwarcia ofert

Pro­to­kół z otwar­cia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogło­sze­nie o wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty

Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie obsługi prawnej

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na “Świad­cze­nie obsłu­gi praw­nej na zle­ce­nie dla Spół­ki PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.”

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Ogło­sze­nie o otwar­ciu ofert

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty

Ogło­sze­nie o zamknię­ciu postę­po­wa­nia bez wybo­ru ofer­ty

Przetarg – „Kompleksowe wykonanie usługi: projektu, dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej kotłowni gazowej o mocy 280kW, wraz z dwufunkcyjnym węzłem ciepłowniczym C.O. 180kW, C.W.U. 60kW w Krzeszowicach.”

PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu zapra­sza do zło­że­nia ofert na prze­targ pod nazwą: „Kom­plek­so­we wyko­na­nie usłu­gi: pro­jek­tu, dosta­wy, mon­ta­żu i uru­cho­mie­nia kon­te­ne­ro­wej kotłow­ni gazo­wej o mocy 280kW, wraz z dwu­funk­cyj­nym węzłem cie­płow­ni­czym C.O. 180kW, C.W.U. 60kW w Krze­szo­wi­cach.”
Postę­po­wa­nie zaku­po­we pro­wa­dzo­ne jest w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, któ­re nie jest obję­te prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).

Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu

Zał nr 1 SIWZ

Zał nr 2 – Przy­kła­do­wy sche­mat ide­owy węzła cie­płow­ni­cze­go – bran­ża sani­tar­na.

Zał nr 3 – Sche­mat topo­lo­gicz­ny loka­li­za­cji kotłow­ni kon­te­ne­ro­wej i węzła cie­płow­ni­cze­go.
Zał nr 4 – Opis insta­la­cje wewnętrz­ne.

Zał nr 5 Oświad­cze­nie wyko­naw­cy

Zał nr 6 For­mu­larz ofer­to­wy

Zał nr 7 Potwier­dze­nie odby­cia wizji lokal­nej

Zał nr 8 Klau­zu­la infor­ma­cyj­na RODO

Regu­la­min Udzie­la­nia Zamó­wień Publicz­nych

zał nr 1 Regu­la­min Dia­lo­gu Tech­nicz­ne­go

zał nr 2 Wyma­ga­nia tre­sci ogło­sze­nia o zamó­wie­niu

zał nr 3 SIWZ

Odpowiedzi #1 na zadane pytania Oferentów/

Odpo­wie­dzi #1 na zada­ne pyta­nia Ofe­ren­tów (2019–02-20)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogło­sze­nie o wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty